Wrocław, dnia 08.10.2001 r.

Nr 127

TREŚĆ:

Poz.:

 

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1639 –

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

5640

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1640 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

5642

1641 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków ich sprzedaży oraz wydawania zezwoleń

5643

1642 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/269/00 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra

5644

1643 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie 

5645

1644 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/234/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobótka

5645

1645 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/376/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscach jak i poza miejscami sprzedaży

5646

1646 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Międzylesie

5647

1647 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 15 września 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości dotkniętych powodzią z lipca i sierpnia
2001 r.

5648

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1648 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 5 września 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/309/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Środa Śląska oraz ustalenia regulaminu targowiska

5648

UCHWAŁY RAD GMIN:

1649 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze w gminie Domaniów

5649

1650 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 11 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze w gminie Domaniów

5649

1651 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krotoszyce

5650
1652 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce

5658

1653 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

5659

1654 –

Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny

5660

1655 –

Rady Gminy Cieszków z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Cieszków

5663

1656 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży Ochrony Środowiska Gminy Długołęka

5665

1657 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, na terenie gminy Długołęka

5666

1658 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Mściwojów

5667

1659 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty

5686

1660 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach

5687

1661 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaniów

5687

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,52 zł