Wrocław, dnia 19.09.2001 r.

Nr 116

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1464 –

Rady Powiatu w Wołowie z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wołowskiego

5119

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1465 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie trybu przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

5124

1466 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jawor

5125

1467 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 242/XXX/00 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie stawek opłaty targowej

5129

1468 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/99 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Leśna

5130

1469 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

5132

1470 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

5133

1471 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad usytuo-wania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

5134

1472 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złoty Stok

5135

1473 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu

5136

1474 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Kudowie Zdroju

5136

1475 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

5138

1476 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

5139

UCHWAŁY RAD GMIN:

1477 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Północnego Zespołu Mieszkaniowego we wsi Kunice dla terenu działek nr 572/30 i 572/31, obręb Kunice

5139

1478 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 241/2, obręb Bieniowice

5145

1479 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 103/3, obręb Miłogostowice

5150

1480 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 133, obręb Miłogostowice

5155

1481 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dolesień terenów działek nr 241/287, 243/285, 268/258, 282/251 i 305/267, obręb Miłogostowice, oraz nr 663/162, obręb Szczytniki n/Kaczawą

5160

1482 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 73/2, 404/3, obręb Pątnów Legnicki

5169

1483 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka przywodnego “Spalona I” terenu działki nr 284/8, obręb Spalona

5176

1484 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 391, 399, 401, 408, 412, 436, 443/1, 443/2, 450, 451/2, obręb Spalona

5182

1485 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 241, 249/1, 405, obręb Szczytniki nad Kaczawą

5190

1486 –

Rady Gminy Ruja z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej “Prząśnik” w Brenniku

5197

1487 –

Rady Gminy Ruja z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

5197

1488 –

Rady Gminy Ruja z dnia 20 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Gminy Ruja w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych jednomandatowych i wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Gminy Ruja

5198

INNE AKTY PRAWNE:

PROTOKOŁY:

1489 –

Protokół wyniku referendum gminnego przeprowadzonego w dniu 9 września 2001 r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju przed upływem kadencji

5198

1490 –

Protokół wyników referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej przed upływem kadencji, sporządzony przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Środzie Śląskiej dnia 9 września 2001 r.

5199

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,28 zł