D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 22 lutego 2000 r. Nr 6

Treść:

Poz.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 67

nr 19 z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

poz. 68

nr X/66/99 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu oławskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266

poz. 69

nr XV/88/99 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę nr VII/22/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie zmiany statutu powiatu jeleniogórskiego . . . . . . . . . . . .

269

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 70

nr XIII/86/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Oława . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270

poz. 71

nr 91/XVI/99 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 66/XII/99 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Piława Górna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286

poz. 72

nr XVIII/102/99 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/5/98 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 1998 r., w sprawie uchwalenia statutu gminy Karpacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

poz. 73

nr XIX/114/99 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/5/98 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 1998 r., w sprawie uchwalenia statutu gminy Karpacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

poz. 74

nr XVIII/300/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie zmian w statucie miasta Wałbrzycha . . . . . . . . .

289

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 75

nr XI/59/99 Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie zmian w statucie gminy Kamienna Góra . . . . . .

289

poz. 76

nr XI/75/99 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290

UCHWAŁY ZARZĄDÓW GMIN:

poz. 77

Zarządu Gminy Lubin z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów jednomandatowych i wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Gminy Lubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

296

poz. 78

nr 22/98 Zarządu Gminy w Gaworzycach z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Gminy w Gaworzycach z dnia 17 sierpnia 1998 r. o ustaleniu liczby okręgów, ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów do Rady Gminy w Gaworzycach . . . . . . . . . .

297

DECYZJA:

poz. 79

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2000 r. nr OWR-820/1879-A/4/2000/JJ zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Fabryki Porcelany “Krzysztof” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu .

297

INFORMACJE:

poz. 80

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 1999 r. o decyzji nr PCC/41/S/252/U/3/99 i OCC/15/S/252/U/3/99 w sprawie wykreślenia za zgodą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ul. Walońskiej 3–5 we Wrocławiu punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem .

301

poz. 81

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 1999 r. o decyzji nr PCC/110/S/460/U/3/99 i OCC/37/S/460/U/3/99 w sprawie wykreślenia za zgodą przedsiębiorstwa energetycznego “Polar” S.A. z siedzibą przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 6 we Wrocławiu punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem .

301

poz. 82

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 1999 r. o decyzji nr PCC/520/S/193/U/3/99 i OCC/138/S/193/U/3/99 w sprawie wykreślenia za zgodą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 19 w Wałbrzychu punktu dotyczącego standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem . . . . . . . . . . . . . . . .

302

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Elżbieta Szydłowska
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362