naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 28.04.2004 r.

Nr 76

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1491 –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lubańskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

7016

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1492 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dna 13 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza.

7033

1493 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 stycznia 2004 r w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

7033

1494 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oławie nr XIX/150/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

7034

1495 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze, obręb Cieplice I, AM2.

7035

1496 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 147/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

7041

1497 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. o zmianie uchwały nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

7041

1498 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba.

7042

1499 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

7064

1500 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

7064

1501 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

7065

UCHWAŁY RAD GMIN:

1502 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Księginice.

7066

1503 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce.

7073

1504 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Magnice.

7079

1505 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pełczyce.

7085

1506 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Tyniec nad Ślęzą.

7091

1507 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żernniki Małe.

7096

1508 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części obrębu Tyniec Mały.

7100

1509 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Domasław.

7105

1510 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Magnice.

7111

1511 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Chojnowie nr XV/92/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7116

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1512 –

Przewodniczącego Rady Gminy Domaniów z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Domaniów.

7117

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 39,20 zł