R o z d z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE:

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok obejmuje całość obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów działek nr 10/10 i 10/20 AM.1 w Złotym Stoku, zgodnie z uchwałą nr XIII/71/03 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 listopada 2003 r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok składa się z:

2.1. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które stanowią treść niniejszej uchwały,

2.2. rysunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które jako integralna część planu stanowią ponumerowane w następującej kolejności załączniki graficzne do uchwały:

– nr 1 – rysunek w skali 1:5000 – wieś Błotnica,

– nr 2 – rysunek w skali 1:5000 – wieś Chwalisław,

– nr 3 – rysunek w skali 1:5000 – wieś Laski,

– nr 4 – rysunek w skali 1:5000 – wieś Mąkolno,

– nr 5 – rysunek w skali 1:5000 – wieś Płonica,

– nr 6 – rysunek w skali 1:5000 – dla części obszaru miasta Złoty Stok, obejmującej tereny rolno-leśne wraz z brzeżnie usytuowanym kompleksem przemysłowym i składowiskami odpadów,

– nr 7 – rysunek w skali 1:2000 – dla obszaru istniejącej i projektowanej zabudowy miasta Złoty Stok.

3. Dla obszaru Gminy Złoty Stok określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawarte w treści niniejszej uchwały oraz ponumerowanych od 1 do 7 załącznikach graficznych, wyszczególnionych w pkt 2.2. ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowiącymi komplet rysunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Miejscowym planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok, określony w § 1 niniejszej uchwały.

2. Rysunku miejscowego planu – należy przez to rozumieć poszczególne rysunki miejscowego planu, ponumerowane w kolejności nr 1 – nr 7, jako załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

3. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

4. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji ustaleń miejscowego planu przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami; wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

5. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym ściśle określonymi lub orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi.

6. Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć możliwość dopuszczenia przeznaczenia terenu innego niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca określone przeznaczenie podstawowe terenu, bądź stanowi w stosunku do niego przeznaczenie alternatywne.

7. Przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć tereny w obrębie ściśle określonych linii rozgraniczających dróg, ulic, placów, wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych, i innych urządzeń komunikacyjnych powszechnie dostępnych lub określonych za dostępne przez władze samorządowe lub organy administracji rządowej.

8. Terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w miejscowym planie przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym i alternatywnym, zawarty w granicach linii rozgraniczających wyznaczonych w rysunku miejscowego planu oraz oznaczony stosownym symbolem literowym; a dla terenów projektowanej zabudowy i zagospodarowania dodatkowo kolejnym numerem, na którym obowiązują ustalenia szczegółowe określone w niniejszej uchwale.

9. Odległości i strefy ograniczeń zabudowy – należy przez to rozumieć ograniczenia wywołane obecnością lub działaniem istniejącego lub projektowanego przeznaczenia terenu, bądź urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, wymagających zachowania odległości od innych funkcji lub urządzeń; stosownie do obowiązujących standardów technicznych, określonych w przepisach szczególnych.

10. Usługach publicznych – należy przez to rozumieć niedochodowe, ogólnodostępne dla ludności placówki użyteczności publicznej, głównie z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, sportu, opieki społecznej, administracji.

11. Usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługową i produkcyjną działalność dochodową przedsiębiorców, przedsiębiorstw i zakładów drobnej wytwórczości w zakresie świadczenia usług m.in. handlu, gastronomii, rzemiosła itp. i nieoddziaływujących znacząco na środowisko i zdrowie ludzi.

12. Zabudowie rekreacyjnej – należy przez to rozumieć zabudowę stałą, użytkowaną całorocznie, przeznaczoną do wypoczynku rodzinnego,

13. Powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy w obrębie działki budowlanej zagospodarowany zielenią,

§ 3

1. Celem regulacji zawartych w miejscowym planie jest:

1.1. określenie zasad zrównoważonego rozwoju gminy; przy uwzględnieniu istniejącego zainwestowania i poszanowania historycznych wartości dziedzictwa kulturowego obszaru, jego zasobów środowiskowych i wodnych,

1.2. stworzenie możliwości do kreowania spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej na obszarze całej gminy,

1.3. ścisłe określenie zasad ochrony środowiska, warunków korzystania z jego zasobów; w sposób nienaruszający równowagi przyrodniczej i zapewniający wysoki standard jakości poszczególnych elementów środowiska,

1.4. ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego gminy oraz archeologicznych dóbr kultury,

1.5. zapewnienie przestrzennych, technicznych i terenowo-prawnych warunków do modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Przedmiotem ustaleń miejscowego planu są:

2.1. ustalenie podstawowego bądź dopuszczalnego lub alternatywnego przeznaczenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych w miejscowym planie,

2.2. wyznaczenie ściśle określonych lub orientacyjnych linii rozgraniczających dla terenów o odmiennym przeznaczeniu podstawowym, dopuszczalnym lub alternatywnym oraz terenów przestrzeni publicznej,

2.3. określenie dla wyznaczonych w miejscowym planie terenów zasad obsługi w zakresie komunikacji oraz dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2.4. określenie zasad zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, standardów kształtowania zabudowy,

2.5. uściślenie szczególnych warunków zagospodarowania obszaru gminy, wynikających z potrzeb ochrony środowiska, zasobów dziedzictwa kulturowego oraz archeologicznych dóbr kultury,

2.6. określenie dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-rekreacyjnej zasad podziału na działki budowlane.

§ 4

USTALENIA FORMALNO-PRAWNE:

1. Uchwalony miejscowy plan jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

2. Dla terenów położonych w granicach miejscowego planu tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok, uchwalony uchwałą nr 6/II/93 Rady Miasta i Gminy w Złotym Stoku z dnia 31 marca 1993 r. oraz zmiana miejscowego planu dla części terenu miasta Złoty Stok, uchwalona uchwałą nr 31/94 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 1 grudnia 1994 r.

§ 5

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

1. Poszczególnym terenom, wyznaczonym w miejscowym planie liniami rozgraniczającymi, przypisuje się określone przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne bądź alternatywne; ze zróżnicowaniem wg następujących oznaczeń literowych:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,

MN/UC – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami komercyjnymi,

MR – tereny zabudowy zagrodowej,

MR/UT – tereny gospodarstw agroturystycznych,

UM – tereny zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej,

MW – tereny zabudowy wielorodzinnej,

UCC/MW – tereny zabudowy śródmiejskiej stanowiącej część funkcjonalnego centrum miasta, zabudowanego wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi wraz z usługami publicznymi i komercyjnymi,

OS – tereny obiektów sakralnych,

UP – tereny usług publicznych, z następującym uszczegółowieniem:

UO – tereny usług z zakresu oświaty,

UK – tereny usług z zakresu kultury,

UZ – tereny usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej,

US – tereny urządzeń i obiektów sportowych,

UŁ – tereny usług łączności,

UI – tereny usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

UA – tereny obiektów administracji rządowej i samorządowej oraz administracji gospodarczej,

UC – tereny usług komercyjnych,

UC/MN – tereny usług komercyjnych z towarzyszącą zabudową mieszkaniową; jednorodzinną,

UT – tereny usług turystycznych,

UT/ZN – tereny zagospodarowania rekreacyjnego,

PW – tereny zabudowy przemysłowej,

PP – tereny zabudowy produkcyjnej i przemysłowej,

PS – teren zabudowy magazynowej,

MOP – tereny miejsc obsługi podróżnych,

RH – tereny rolnych gospodarstw hodowlanych,

ZC – tereny cmentarzy czynnych,

ZCz – tereny cmentarzy zamkniętych,

ZD – tereny ogrodów działkowych,

WU – tereny ujęć wody pitnej,

WZ – tereny obiektów i urządzeń w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną,

NU – tereny obiektów i urządzeń w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków bytowych,

EE – tereny urządzeń i obiektów elektroenergetycznych,

EC – tereny urządzeń i obiektów w zakresie ciepłownictwa,

NOk – tereny obiektów i urządzeń w zakresie składowania odpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych,

NOn – tereny obiektów i urządzeń w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych,

KK – tereny komunikacji kolejowej,

KGP – ulice i drogi główne ruchu przyspieszonego w pasie linii rozgraniczających,

KG – ulice i drogi główne w pasie linii rozgraniczających,

KZ – ulice i drogi zbiorcze w pasie linii rozgraniczających,

KL – ulice i drogi lokalne w pasie linii rozgraniczających,

KD – drogi i ulice dojazdowe w pasie linii rozgraniczających,

KX – ciągi pieszo-jezdne w pasie linii rozgraniczających,

KS – tereny urządzeń i obiektów w zakresie obsługi komunikacji kołowej,

WW – tereny wód stojących,

W – tereny wód płynących,

ZN/W – tereny istniejącej zieleni łęgowej w obrębie dolin rzecznych, wraz z korytami cieków naturalnych; bez prawa zabudowy,

ZN – tereny zieleni niskiej w obrębie enklaw śródleśnych i śródpolnych oraz w obrębie zainwestowania; bez prawa zabudowy,

ZW – tereny istniejących zadrzewień i zieleni o funkcji izolacyjnej,

ZU – tereny zieleni urządzonej,

RP – tereny użytków rolnych; bez prawa zabudowy,

RPz – tereny użytków rolnych; z prawem wprowadzenia zabudowy,

RL – tereny lasów ochronnych,

UE – tereny użytków ekologicznych.

2. Dla terenów projektowanej zabudowy i zagospodarowania określonych w rysunkach nr 1 – 7 miejscowego planu wprowadza się dodatkowo oznaczenia literowe w postaci małej litery “p” oraz przed symbolem literowym kolejną liczbę arabską podziału numerycznego.

3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu przypisane do każdej miejscowości gminy, zawarte są w rozdziale II niniejszej uchwały p.t. “Ustalenia szczegółowe”.

§ 6

LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODA-

ROWANIA TERENÓW

1. Określone w rysunku miejscowego planu linie wewnętrznego podziału terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej bądź mieszkaniowo-rekrea-cyjnej na działki budowlane należy uznać za orientacyjne. Dopuszcza się wprowadzenie korekt i zmian ich przebiegu.

2. W obrębie wyznaczonych terenów i działek budowlanych nakazuje się zachowanie ich części jako biologicznie czynnych w następującym wymiarze:

– minimum 20% powierzchni terenu w zabudowie przemysłowej i produkcyjnej,

– minimum 30% powierzchni terenu w zabudowie usługowej,

– minimum 40% powierzchni terenu w zabudowie mieszkaniowej; wielorodzinnej,

– minimum 50% powierzchni terenu w zabudowie mieszkaniowej; jednorodzinnej,

– minimum 60% powierzchni terenu w zabudowie turystycznej; mieszkaniowo-rekreacyjnej oraz agroturystycznej.

Biologicznie czynne powierzchnie terenu należy zagospodarować zielenią ozdobną, rekreacyjną bądź izolacyjną.

3. Wysokość projektowanej zabudowy zaleca się zróżnicować w następującym podziale:

3.1. dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej i gospodarstw agroturystycznych oraz zabudowy mieszkaniowo-rekre-acyjnej ustala się maksymalną wysokość zabudowy w wymiarze 2 kondygnacje naziemne, z możliwością wykorzystania na cele użytkowe poddaszy budynków. W przestrzeni poddasza może być wbudowana jedynie 1 kondygnacja,

3.2. maksymalną wysokość zabudowy określoną w pkt 3.1. należy również stosować przy realizacji obiektów budowlanych o funkcji usługowej, przemysłowej, produkcyjnej i turystycznej, na terenach wiejskich gminy,

3.3. maksymalne wysokości zabudowy określone w poszczególnych punktach niniejszego ustępu obowiązują również w przypadku remontów i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych,

3.4. obiekty gospodarcze, w tym również garaże, należy realizować wyłącznie jako budynki parterowe,

3.5. w obrębie terenów położonych w zasięgu strefy “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefy “B” ochrony konserwatorskiej wysokość zabudowy projektowanych i przebudowywanych obiektów budowlanych należy dostosować do wysokości zabudowy istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie budynków,

3.6. dla projektowanej na terenie miasta Złoty Stok zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, produkcyjnej, przemysłowej oraz turystycznej ustala się maksymalną wysokość w wymiarze 4 kondygnacji naziemnych.

4. Obowiązują maksymalne odległości projektowanej zabudowy od osi dróg i ulic określone w § 11 niniejszej uchwały.

5. W obrębie terenów projektowanej zabudowy, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów komunikacji kolejowej, obowiązuje zachowanie minimalnej odległości realizowanych obiektów budowlanych od granicy terenu kolejowego w wymiarze 10,0 m.

6. Architektura projektowanych obiektów budowlanych winna nawiązywać do miejscowego stylu budownictwa i harmonizować z walorami krajobrazowymi.

7. Obowiązuje nakaz realizacji obiektów budowlanych z symetrycznymi dachami minimum dwuspadowymi. Zaleca się pokrycie dachów ceramiczne.

8. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z betonowych półfabrykatów.

9. Na terenach użytków rolnych z dopuszczeniem zabudowy; oznaczonych w rysunkach miejscowego planu symbolem “RPz”, dopuszcza się wyłącznie realizację stałych obiektów o funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej bądź agroturystycznej; przystosowanych do użytkowania całorocznego, w formie budownictwa wolno stojącego; rozproszonego, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.

10. Na wyznaczonych działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; jednorodzinną lub rekreacyjną możliwa jest realizacja jedynie jednego budynku mieszkalnego bądź mieszkalno-rekreacyjnego.

11. Na wszystkich terenach wskazanych pod projektowaną zabudowę, do czasu realizacji ustaleń miejscowego planu, dopuszcza się zachowanie dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 7

§ 8

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

1. Na obszarze gminy obowiązują następujące strefy ochrony konserwatorskiej, których zasięg przestrzenny określony jest w rysunkach miejscowego planu:

1.1. strefa “A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej, która obejmuje:

a) zabytkowy układ urbanistyczny śródmieścia miasta Złoty Stok, wpisany do rejestru zabytków pod nr 627,

b) zespół kościoła filialnego we wsi Chwalisław, wpisany do rejestru zabytków pod nr 720,

c) zespół kościoła parafialnego we wsi Mąkolno, wpisany do rejestru zabytków pod nr 722,

d) kościół filialny we wsi Płonica, wpisany do rejestru zabytków pod nr 782

e) zespół kościoła parafialnego wraz z cmentarzem we wsi Laski, wpisany do rejestru zabytków pod nr 1259.

1.2. strefa “B” – ochrony konserwatorskiej, która obejmuje:

a) zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wraz z nieczynnym cmentarzem, w rejonie ul. 3 Maja w Złotym Stoku, zgodnie ze wskazaniem rysunku miejscowego planu nr 7,

b) zespół zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w południowej części obszaru zainwestowania miejskiego Złotego Stoku, w rejonie m.in. ulic: Wolności, Sienkiewicza i Leśnej, zgodnie ze wskazaniem rysunku miejscowego planu nr 7,

c) zespół folwarczny we wsi Błotnica, zgodnie ze wskazaniem rysunku miejscowego planu nr 1,

d) zespół łańcuchowej zabudowy wsi Laski, zgodnie ze wskazaniem rysunku miejscowego planu nr 3,

e) zespół zabudowy mieszkalno-gospodarczej o nr 97, 99, 50, 56 i 101 we wsi Mąkolno, zgodnie ze wskazaniem rysunku miejscowego planu nr 4,

2. Strefę “Z” – ochrony układów zieleni kształtowanej, ustala się dla zespołów zieleni parkowej i cmentarzy położonych w zasięgu strefy “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefy “B” ochrony konserwatorskiej.

3. Celem zachowania i ochrony wartościowych elementów historycznego układu przestrzennego gminy obowiązują następujące nakazy i ograniczenia dla terenów położonych w zasięgu poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu:

3.1. w obrębie strefy “A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej:

a) obowiązuje nakaz zachowania historycznego układu przestrzennego w zakresie: układu komunikacji wewnętrznej, kompozycji wnętrz urbanistycznych i zieleni, linii zabudowy oraz podziałów wewnętrznych,

b) obowiązuje nakaz konserwacji zachowanych elementów historycznego układu przestrzennego, odtworzenia elementów zniszczonych oraz usunięcie elementów zniekształcających założenie historyczne; w oparciu o szczegółowe warunki określone każdorazowo przez Służbę Ochrony Zabytków,

c) nakazuje się dostosowanie projektowanej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie usytuowania obiektów budowlanych, ich linii zabudowy, gabarytu i wystroju architektonicznego oraz harmonijnego wkomponowania w historyczną sylwetę miejscowości,

d) przy realizacji nowych obiektów budowlanych nakazuje się nawiązanie do lokalnego stylu budownictwa; właściwego kształtowania dachów w formie stromych, symetrycznych, minimum dwuspadowych, z zaleceniem stosowania dachówki ceramicznej,

e) przy remontach nawierzchni ulic, placów zaleca się zastosowanie naturalnych materiałów skalnych,

f) ustala się nakaz uzyskiwania pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszczęcie wszelkiej działalności budowlanej,

g) ustala się wymóg konsultowania i uzyskania uzgodnienia ze Służbą Ochrony Zabytków wszelkich zmian w zakresie podziałów nieruchomości, przebudowy, rozbudowy i remontów obiektów budowlanych po uprzednim uzgodnieniu zamierzeń inwestycyjnych.

3.2. w obrębie strefy “B” – ochrony konserwatorskiej:

a) nakazuje się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania; w tym przede wszystkim układu dróg i ulic, podziału działek oraz układu komponowanej zieleni,

b) ustala się wymóg, by nowa zabudowa gabarytami i sposobem kształtowania bryły nawiązywała do sąsiadującej zabudowy oraz do miejscowej tradycji architektonicznej,

c) przy przebudowie lub odtworzeniu istniejących budynków nakazuje się zachowanie ich bryły i gabarytów, przy dostosowaniu współczesnej funkcji do wartości obiektu budowlanego,

d) ustala się wymóg uzgodnienia ze Służbą Ochrony Zabytków ewentualnych zmian lub korekt przebiegu dróg i ulic oraz zmian rodzaju ich nawierzchni,

e) wszelka działalność projektowa i budowlana w zakresie modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych wymaga uzyskania wytycznych konserwatorskich i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3.3. w obrębie strefy “Z” – ochrony układów zieleni kształtowanej:

a) obowiązuje nakaz bezwzględnej ochrony pomników przyrody ożywionej oraz całości istniejącego starodrzewia,

b) ustala się wymóg dostosowania projektowanej zieleni do charakteru i wysokości istniejącej zieleni.

§ 9

ZASADY OCHRONY ARCHEOLOGICZNYCH DÓBR KULTURY

1. Ustala się strefę “OW” – obserwacji archeologicznej dla części terenów zabudowanych wsi: Błotnica, Chwalisław, Laski, Mąkolno i Płonica oraz miasta Złoty Stok.

Obowiązujący zasięg przestrzenny strefy “OW” określony jest w rysunkach miejscowego planu.

1.1. W obrębie strefy “OW” – obserwacji archeologicznej:

a) zabrania się prowadzenia wszelkich prac ziemnych bez uprzedniego powiadomienia Służby Ochrony Zabytków,

b) w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych znalezisk archeologicznych należy powiadomić o znalezisku Służbę Ochrony Zabytków.

2. Nakazuje się bezwzględną ochronę stanowisk archeologicznych we wsiach: Błotnica, Chwalisław, Laski i Mąkolno oraz w Złotym Stoku, których lokalizację wskazują rysunki miejscowego planu. Wszelkie prace ziemne dokonywane w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wymagają uzgodnienia z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.

3. Dla wyodrębnionych i oznaczonych dodatkowo w rysunku miejscowego planu stanowisk archeologicznych w Złotym Stoku, Mąkolnie i w Błotnicy ustala się strefę “W” – ochrony archeologicznej.

W obrębie strefy “W” – ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne winny być poprzedzone badaniami archeologicznymi oraz prowadzone pod nadzorem i w uzgodnieniu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.

§ 10

USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

1. Tereny przestrzeni publicznej w zakresie komunikacji kolejowej wyodrębnia się z obszaru gminy ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi, zgodnie z granicami własności; zabezpieczając możliwość funkcjonowania istniejących sieci i urządzeń osobowego i towarowego transportu kolejowego, tj.:

1.1. linii kolejowej PKP nr 334 znaczenia miejscowego, z zawieszonym ruchem pociągów relacji Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok,

1.2. stacji kolejowej PKP Złoty Stok oraz przystanku kolejowego PKP Płonica.

2. Wszelkie inwestycje wraz z infrastrukturą techniczną przy terenach kolejowych PKP należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11

§ 12