Wrocław, 18.11.2003 r..

Nr 211

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

3010 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody “Góra Ślęża”.

19415

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3011 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Złotoryjskiego.

19416

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3012 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z wydawaniem wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium.

19419

3013 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/304/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Głogów.

19419

3014 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2001 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

19421

3015 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XV/100/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2002–2006 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład.

19421

3016 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2004 limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego krajowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Głuszyca.

19422

3017 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

19422

3018 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Cegiełka” Sp. z o.o. w Lubinie.

19423

3019 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Chocianów.

19424

3020 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXI/96 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

19439

UCHWAŁY RAD GMIN:

3021 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 5 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

19441

3022 –

Rady Gminy Lubin z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/367/99 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w drodze inkasa i określenia inkasentów tych podatków oraz wynagrodzenia za inkaso.

19442

3023 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

19442

3024 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2003 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów.

19443

3025 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda.

19444

3026 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 października 2003 r. w sprawie obowiązywania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gaworzyce.

19452

3027 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Rogoż.

19456

3028 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Malin.

19458

3029 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Ligota Piękna.

19460

3030 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Kostomłoty z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

19464

3031 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty.

19465

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3032 –

zawarte w dniu 30 sierpnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Kamiennogórskim a Gminą Marciszów w sprawie akcji zimowej w sezonie 2003/2006.

19465

OBWIESZCZENIE:

3033 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

19467

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,90 zł