3010

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 6 listopada 2003 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody “Góra Ślęża”

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. Nr 99 z 2001 r., poz. 1079 z późn. zm.) rozporządza się, co następuje:

§ 1

Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą “Góra Ślęża” obszar o powierzchni 161,56 ha położony w gminie Sobótka w województwie dolnośląskim.

§ 2

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych samotnego szczytu Góry Ślęży, stanowiącego niegdyś miejsce kultu pogańskiego, zbudowanego ze skał pochodzenia wulkanicznego typu gabra, porośniętego w szczytowych partiach naturalnym lasem bukowym i bukowo-świerkowym.

§ 3

W skład rezerwatu przyrody wchodzą:

1. obszar gruntów leśnych i nieleśnych o powierzchni 160,58 ha w Leśnictwie Sulistrowiczki, oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Miękinia, obręb Sobótka, według stanu na dzień 1 stycznia 2002 r. jako oddziały 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19a, a w ewidencji gruntów obrębu Ślęża, miasta Sobótka jako działki nr: 1, 1010/1, 1012/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 19-część,

2. grunty Skarbu Państwa o powierzchni 0,60 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ślęża, miasta Sobótka jako działki nr 1001/1 i 1001/2,

3. grunty Gminy Sobótka o powierzchni 0,31 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ślęża, miasta Sobótka jako działka nr 1011,

4. grunty Parafii Rzymsko-Katolickiej Sobótka-Górka o powierzchni 0,07 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ślęża, miasta Sobótka jako działka nr 1013.

§ 4

Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:

1) polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętego ochroną,

5) wydobywania skał, minerałów,

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,

7) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi,

8) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części,

9) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego poza szlakami do tego wyznaczonymi,

10) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,

11) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,

12) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach i na obszarze objętym ochroną,

13) zakłócania ciszy,

14) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

15) prowadzenia badań naukowych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

16) wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania,

17) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody we Wrocławiu.

§ 6

Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapach stanowiących załączniki * do niniejszego rozporządzenia.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski nr A-22 z 26 lutego 1954 r., poz. 361).

§ 8

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

RYSZARD LACHER

I WICEWOJEWODA

* Załącznik znajduje się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego