Wrocław, 08.08.2003 r..

Nr 122

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2191 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy “Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdnicki.

9823

2192 –

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/157/2001 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Strzelińskiego.

9826

2193 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielenia ich dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i domach dziecka oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego.

9827

2194 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian statutu Powiatu Milickiego.

9829

2195 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwania z drogi pojazdów oraz za ich parkowanie.

9842

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2196 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Milicz ich najemcom lub dzierżawcom.

9843

2197 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz.

9843

2198 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Milicz ich najemcom lub dzierżawcom.

9844

2199 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (domy jednorodzinne) stanowiących własność Gminy Milicz na rzecz najemcy.

9845

2200 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz.

9845

2201 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Bielawa .

9846

UCHWAŁY RAD GMIN:

2202 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Marcinowice.

9856

2203 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nowa Ruda.

9856

2204 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowa Ruda.

9857

2205 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zmiany § 6 pkt 1 lit. a uchwały Rady Gminy Podgórzyn z dnia 11 kwietnia 2001 r. nr XXVII/215/2001, zmienionej uchwałą nr VII/56/2003 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości.

9874

2206 –

Rady Gminy Czernica z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Chrząstawa Wielka.

9874

2207 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali w budynkach gminnych zbywanych na rzecz ich najemców.

9877

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2208 –

z dnia 30 czerwca 2003 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

9878

OBWIESZCZENIA:

2209 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Złotoryjskiego.

9879

2210 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 lipca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach przeprowadzonych w dniu 27 lipca 2003 r.

9879

2211 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Prusice przeprowadzonych w dniu 27 lipca 2003 r.

9880

INFORMACJA:

2212 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “Termal” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

9881

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 17,00 zł