Wrocław, 24.07.2003 r..

Nr 113

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2064 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

9015
2065 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 marca 2003 r. o zmianie uchwały nr XI/47/90 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejska Rade Narodowa i Prezydenta Miasta w Bolesławcu przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących.

9023
2066 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej*.

9023
2067 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 kwietnia 2003 r. o zmianie uchwały nr V/32/03 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9024
2068 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preferencji podatkowych dla podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Złoty Stok.

9024
2069 –

Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice – Stradów obejmującego część terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie.

9025
2070 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso.

9030
2071 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

9031
2072 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Syców dla niepublicznego przedszkola.

9036
2073 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wołów .

9039

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2074 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Pilchowice.

9043

UCHWAŁY RAD GMIN:

2075 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru położonego we wsi Tomaszów Bolesławiecki, obejmującego działkę nr 391/2.

9044
2076 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru położonego we wsi Tomaszów Bolesławiecki, obejmującego część działki nr 676/2.

9046
2077 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru położonego we wsi Raciborowice Górne, obejmującego działkę nr 603/8.

9050
2078 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach.

9053
2079 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osiecznica.

9054
2080 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Miękinia.

9065
2081 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

9067
2082 –

Rady Gminy Przeworno z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

9068
2083 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy nr VII/41/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

9069
2084 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i ich stosowanie.

9070
2085 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości małych i średnich przedsiębiorców.

9071
2086 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr VI/45/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej.

9072
2087 –

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 11 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9073
2088 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9073
2089 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Warta Bolesławiecka.

9074
2090 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłkowice.

9086
2091 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/2001 Rady Gminy w Olszynie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości.

9088
2092 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

9089

INNE AKTY PRAWNE:

OGŁOSZENIE:

2093 –

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2003 r. o możliwości zgłoszenia kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

9091

 

* Regionalna Izba Obrachunkowa Stwierdziła częściowa nieważność uchwały

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,00 zł