Wrocław, 18.06.2003 r..

Nr 83

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1729 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

6746

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1730 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/120/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

6747

1731 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Jeleniej Górze

6748

1732 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. o zmianie uchwały nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec

6756

1733 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

6757

1734 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu

6757

1735 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Mirsku

6763

1736 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirsk

6764

UCHWAŁY RAD GMIN:

1737 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie uczniów w 2003 roku

6783

1738 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru wsi Piecowice

6784

1739 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewd. 144/2 położonej w Zawoni

6789

1740 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewd. 121/3 położonej w Pięciszowie na obszarze gminy Zawonia

6792

1741 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

6795

1742 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/403/01 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności zwanych dalej “wierzytelnościami”, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek “organizacyjnych” nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej “dłużnikami” oraz wskazania organów do tego uprawnionych

6797

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1743 –

zawarte w dniu 25 kwietnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Zgorzelca w sprawie przeprowadzenia prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu

6798

DECYZJA:

1744 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach

6799

OGŁOSZENIE:

1745 –

Starosty Lubańskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

6804

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 16,10 zł