Wrocław, 25.02.2003 r..

Nr 17

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

468 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego uchwałą nr III/7/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego..

1429

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

469 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej*...

1430

470 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych..

1431

471 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bardo...

1431

472 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/02 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych...

1432

473 –

Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/336/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej...

1432

474 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kochanowskiego, Baczyńskiego, Lwowskiej i Kutrowskiego w Oławie.

1433

475 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr II/11/2002 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie gminy Strzelin..

1447

476 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec.

1447

477 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia limitu ilości oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Zgorzelec...

1448

478 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003–2007 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka.

1449

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

479 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie innych zwolnień w podatku od środków transportowych..

1454

480 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości..

1454

481 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie innych zwolnień w podatku od posiadania psów..

1455

482 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r zmieniająca uchwałę nr III/18/2002 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 6 grudnia 2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

1455

UCHWAŁY RAD GMIN:

483 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Olszyna...

1457

484 –

Rady Gminy Oława z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Ścinawa Polska.

1472

485 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok oraz niektórych zwolnień i obniżek....

1477

486 –

Rady Gminy Cieszków z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/02 dotyczącej stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku....

1478

487 –

Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/02 dotyczącej wysokości opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

1478

488 –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003...

1479

489 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/02 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2003...

1481

490 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/02 Rady Gminy w Malczycach z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

1482

491 –

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2002 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości...

1483

492 –

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok 2003...

1483

493 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

1484

494 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku rolnym i deklaracji na podatek rolny.

1489

495 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku leśnym i deklaracji na podatek leśny.

1496

496 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych..

1501

497 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..

1501

498 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy..

1502

499 –

Rady Gminy Lubań z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na potrzeby wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obwiązujących na terenie gminy Lubań...

1502

500 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Długołeka.

1519

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

501 –

Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie z planu finansowego Związku dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych...

1519

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

502 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Bolesławieckiego i Rady Miejskiej w Zgorzelcu..

1526

SPRAWOZDANIE:

503 –

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2002

1526

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,80 zł