Wrocław, 27.01.2003 r..

Nr 7

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY:

137 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Świdnica.

531

138 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Łagiewniki.

532

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

139 –

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Bolesławieckiego.

532

140 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, a także opiekunów prawnych w przypadku gdy dysponują dochodem dziecka, z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego.

533

141 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Średzkiego.

535

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

142 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2002–2006 oraz zasady wynajmowania lokali.

537

143 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

551

144 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zmian uchwał Rady Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

552

145 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 56 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ścinawa zmienioną uchwałą nr 88 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 22 października 1999 r., uchwałą nr XXIX/190/2000 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2000 r. i uchwałą nr XXXVIII/252/2001 z dnia 29 listopada 2001 r.

553

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

146 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 84/XIV/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 września 1999 roku.

553

UCHWAŁY RAD GMIN:

147 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Oleśnica.

554

148 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

554

149 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Oleśnica.

555

150 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 253/ /XLIV/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad obniżenia oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zasad ustalenia etatu nauczyciela bibliotekarza i pedagoga.

555

151 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

556

152 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/166/2001 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu.

557

POROZUMIENIA:

153 –

zawarte w dniu 18 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Lubińskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

558

154 –

zawarte w dniu 20 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Kłodzkiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

559

155 –

zawarte w dniu 20 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Polkowickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

561

156 –

zawarte w dniu 30 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Lubańskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

563

157 –

zawarte w dniu 30 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Strzelińskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

564

158 –

zawarte w dniu 30 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

566

159 –

zawarte w dniu 30 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Wołowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

568

160 –

zawarte w dniu 30 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Ząbkowickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

569

161 –

zawarte w dniu 31 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Górowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

571

162 –

zawarte w dniu 31 grudnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Jeleniej Góry w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 r.

573

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

163 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Legnickiego, Rady Powiatu Lubińskiego, Rady Powiatu w Górze, Rady Powiatu Jaworskiego, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Rady Miejskiej w Głogowie, Rady Miejskiej w Górze, Rady Miejskiej w Jaworze i Rady Miejskiej w Lubinie.

574

INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

164 –

o decyzji nr WCC/494D/193/W/OWR/2003/MB z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu.

576

165 –

o decyzji nr WCC/1068/4141/W/OWR/2003/HC z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia koncesji Komunalnemu Przedsiębiorstwu Ciepłowniczemu “Termoel” sp. z o.o. w Nowogrodźcu.

576

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 14,70 zł