Wrocław, 18.11.2002 r..

Nr 239

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3316 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

21006

3317 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości

21007

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3318 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Jedlina Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania, przez niepubliczne przedszkola

21007

3319 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewd. 12/3, 21/1, 21/2, 20/1, 61, 64, 71, 74 i części działki nr ewd. 169 położonych w Królewskiej Woli na obszarze gminy Międzybórz

21010

3320 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XLI/211/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewd. 12/3, 21/1, 21/2, 20/1, 61, 64, 71, 74 i części działki nr ewd. 169 położonych w Królewskiej Woli na obszarze gminy Międzybórz

21015

3321 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą na terenie Gminy Miejskiej Głogów nowe stałe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami

21015

3322 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkalnych Jeleniogórskiego TBS sp. z o.o.

21017

3323 –

Rady Miasta Lubania z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

21017

3324 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

21020

3325 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 września 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

21025

3326 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/324/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia targowisk i miejsc targowych oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza w 2002 r.

21025

UCHWAŁY RAD GMIN:

3327 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy

21026

3328 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2002 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Świętoszów

21030

3329 –

Rady Gminy w Starej Kamienicy z dnia 30 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wykazu nieruchomości

21033

3330 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

21041

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,27 zł