Wrocław, 28.06.2002 r..

Nr 138

TREŚĆ:
Poz.:

WYROKI:

1902 –

wyrok z dnia 11 lutego 2002 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu Z. nr (....) z dnia 31 sierpnia 2001 r. w przedmiocie określenia zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie powiatu

10493

1903 –

wyrok z dnia 6 marca 2002 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej W. nr (...) z dnia 17 grudnia 1998 r. w przedmiocie taryf opłat w komunikacji miejskiej wykonywanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w W

10496

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 6,48 zł