Wrocław, dnia 07.08.2001 r.

Nr 91

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 1191 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany statutu powiatu lwóweckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3930

 1192 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim od roku szkolnego 2002/2003

 3931

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1193 –

Rady Miasta Lubania z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVII/228/2000 Rady Miasta Lubania z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3932

 1194 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Klasztornej w Ścinawie . . . . . . . . . . . . .

 3932

 1195 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVIII/903/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2001 . . . . . . . . . . . .

 3943

 1196 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Kowary obwodów głosowania w szpitalach i zakładach opiekuńczo-
-leczniczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 23 września 2001 r. . . . . . . .

 3943

 1197 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3944

 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

 

 1198 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Środa Śląska oraz ustalenia regulaminu targowiska . . . . .

 3945

UCHWAŁY RAD GMIN:

 1199

Rady Gminy Lubań z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2001 . . . . . . . . . . . .

 3946

 1200 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kobierzyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3947

 1201 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLIV/358/01 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kobierzyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3958

 1202

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3969

 1203 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce (teren ograniczony od zachodu linią kolejową Wrocław–Dzierżoniów; od południa
i wschodu drogą krajową nr 8; od północy – drogą Magnice–Chrzanów) . . . . . . . . . .

 3969

 1204 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Miękini z dnia 31 maja 2001 r. nr XXXVI/243/2001 dotyczącej ustalenia miesięcznej stawki czynszu dla komunalnych lokali mieszkalnych na terenie gminy Miękinia . . . . . .

 3984

 1205 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwał
w sprawie statutu sołectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3984

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

 1206 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie, Rady Miejskiej
w Szczytnej oraz Rady Gminy w Miękini przeprowadzonych w dniu 22 lipca 2001 r. . .

 3985

 1207 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie sprostowania błędu
w tekście aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3986

 

POSTANOWIENIE:

 

 1208 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2001 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy i Miasta
w Środzie Śląskiej przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3987

 

INFORMACJE:

 

 1209 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/209B/174/W/3/2001/BK . . . . .

 3989

 1210 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/110C/460/W/3/2001/RW . . . .

 3989

 1211 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/200-A/14/2001/II/JM . . .

 3990

 1212 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/1033-B/64/4/2001/I/BSt . .

 3990

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,98 zł