Wrocław, dnia 16.07.2001 r.

Nr 77

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 989  

z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Wójtowice,  miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka, w powiecie kłodzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3086

 990  

z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowościach: Kamieniec, Piszkowice, Kłodzko, w powiecie kłodzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3087

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 991  

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3087

 992  

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany statutu powiatu bolesławieckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3088

 993  

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu trzebnickiego . . . . . .

3088

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 994  

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez gminę Złoty Stok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3089

 995  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica . . . .

3090

 996  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3091

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

 997  

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Prusice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3093

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 

 998  

Rady Gminy w Wińsku z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wińsko . . . . . . . . . . . . . . .

3094

 999  

Rady Gminy w Wińsku z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 22 lutego 2001 r. nr XXXI/225/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3097

 1000 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich na terenie gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3098

 1001 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Janowice Wielkie . . . . . . . . . . .

3098

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

 1002 –

Przewodniczącego Rady Gminy w Wińsku z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 22 lutego 2001 r.
nr XXXI/225/2001 dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Wińsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3099

 1003 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Międzygminnego Związku Celowego, Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3102

 1004 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie sprostowania błędu
w tekście aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3106

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 9,24 zł