Wrocław, dnia 19 kwietnia 2001r.

Nr 35


TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

349 –

Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę
nr XXVIII/197/2000 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1218

350 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLVIII/352/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, zasad gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych oraz zasad ich rozmieszczenia . . . . . . . . . . . . .

1218

351 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej od czynności urzędowych . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1219

352 –

Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum . . . . . . . . . . . . . . . .

1219

353 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 21 marca 2001 r. w prawie zmiany uchwały
nr XXIX/238/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, usługowych oraz piekarni na terenie miasta Bielawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1220

354 –

Ray Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/252/2000 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 lipca
2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcjonalnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1221

UCHWAŁY RAD GMIN:

355 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych radnych dla wyborów Rady Gminy w Kunicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1222

356 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1222

357 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1223

358 –

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1224

359 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr IX/62/99 Rady Gminy Jarzmanowa z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1225

360 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych obowiązujących na terenie gminy Walim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1226

361 –

Rady Gminy Marcinkowice z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1227

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

362 –

zawarte w dniu 8 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1227

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

363 –

z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłowni Złoty Stok “Termex” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1229

364 –

z dnia 9 kwietnia w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1233

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 7,82 zł