Wrocław, 14.09.2001 r.

Nr 113

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

1438 –

z dnia 6 września 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Kulin Kłodzki, gmina Lewin Kłodzki w powiecie kłodzkim

5053

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1439 –

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11/12

5053

1440 –

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego

5055

1441 –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim 

5055

1442 –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXI/152/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

5056

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1443 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia niektórych zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gryfów Śląski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5057

1444 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5057

1445 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany
w uchwale nr XXVIII/202/01 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta
w Lubomierzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5064

1446 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla budowanego przez TBS Bielawa budynku przy ul. Parkowej 17 . . .

5064

1447 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poręba obwodów głosowania w szpitalach, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . . . . . . . . . . . . . . .

5065

1448 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina

5065

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1449 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowych, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

5066

UCHWAŁY RAD GMIN:

1450 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu składowiska odpadów stałych w Bielawie, gm. Długołęka

5067

1451 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5070

1452 –

Rady Gminy Lubin z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/396/2000 Rady Gminy Lubin z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych gminy Lubin

5074
1453 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. o zmianie uchwały nr 51/XI/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stoszowice dodatków do wynagrodzenia i nagród

5074

1454 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Marcinowice

5078

1455 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/182/01 z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia ilości punktów, zasad lokalizacji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Marcino-wice

5079

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

1456 –

z dnia 1 sierpnia 2001 r. do Porozumienia z dnia 15 lipca 1999 r. zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Wrocławskiego a Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez Zarząd Miasta i Gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5080

DECYZJA:

1457 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych “DOZAMEL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

5080

OBWIESZCZENIE:

1458 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2001 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piechowicach i do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2001 r. . . . . . .

5085

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 11,21 zł