D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 16 czerwca 2000 r. Nr 22

Treść:

Poz.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 354

nr 7 z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1036

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 355

nr 82 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1036

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

poz. 356

nr XI/77/99 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lubińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1037

poz. 357

nr XVII/104/2000 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubińskiego . . . . . . .

1037

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 358

nr XIX/603/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Osiniec we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1038

poz. 359

nr XXX/158/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1044

poz. 360

nr XXXIV/166/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 maja 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1044

UCHWAŁA RADY GMINY:

poz. 361

nr XVIII/139/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1045

DECYZJA:

poz. 362

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca 2000 r. nr OWR-820/1276-A/21/2000/JK zmieniająca decyzję nr OWR-820/1276-A/18/99/JK z dnia 19 kwietnia 1999 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocław S.A. . . . . . . . .

1048

 

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362