naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 14.12.2004 r.

Nr 250

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

4122 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

4123 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Powiat Głogowski

4124 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4125 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze

4126 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica

4127 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

4128 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad udzielania i finansowania stypendiów w dziedzinie edukacji kultury i sportu

4129 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach określonych niniejszą uchwałą

4130 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jaworzyna Śląska

4131 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia limitu wydawania nowych licencji na przewóz osób taksówką w 2005 roku na terenie gminy Kudowa Zdrój

4132 –

Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

4133 –

Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

4134 –

Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 28 października 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju

4135 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich

4136 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 października 2004 r. w sprawie sprzedaży udziałów Gminy w nieruchomościach zabudowanych na terenie wiejskim gminy Ząbkowice Śląskie

4137 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny nabycia prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

4138 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom

4139 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na 2005 rok oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

4140 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

4141 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

4142 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁY RAD GMIN:

4143 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XLIV/290/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2002 r. w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Dobromierz, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów

4144 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych, pozbawionych opieki psów na terenie gminy Dobromierz

4145 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania zniżek wymiaru obowiązkowych zajęć nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji kierowniczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga w placówkach oświatowych w Gminie Wisznia Mała

4146 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

4147 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12 października 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

4148 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Świdnica

4149 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty osób dokonujących zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

4150 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania oraz ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

4151 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/92 Rady Gminy Zgorzelec w sprawie przekazania sołectwom świetlic wiejskich do korzystania

4152 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków

4153 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł