naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 22.11.2004 r.

Nr 226

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3504 –

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

23009

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3505 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

23017

3506 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Gminie Miasto Świdnica

23019

3507 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Ziębice

23019

3508 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Mieroszów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

23021

3509 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

23023

3510 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

23027

3511 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia liczby wydawanych nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2005

23028

3512 –

Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, będących spółdzielniami mieszkaniowymi

23028

3513 –

Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

23029

3514 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

23029

3515 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach

23030

3516 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Szczytna

23031

3517 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania i zasad zwrotu

23032

3518 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

23033

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3519 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 października 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

23034

3520 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/99 Rady Gminy Prusice z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy Prusice

23035

UCHWAŁY RAD GMIN:

3521 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów

23036

3522 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

23041

3523 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

23042

3524 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania na terenie gminy Święta Katarzyna

23043

3525 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie

23044

3526 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

23045

3527 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectw Małuszów – Biskupice Podgórne i Rolantowice – Budziszów

23046

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł