naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 15.11.2004 r.

Nr 218

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3384 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 7 września 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia przez Powiat Głogowski do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów

3385 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3386 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 67 i 69/1, obręb Pasieczna

3387 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

3388 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzybórz

3389 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

3390 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości

3391 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

3392 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 października 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

3393 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 października 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze

3394 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 października 2004 r. o utworzeniu Straży Miejskiej

3395 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12 października 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych

3396 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 14 października 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka

UCHWAŁY RAD GMIN:

3397 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów w części obrębu Serby

3398 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zabłocie

3399 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU:

3400 –

Zgromadzenia Związku Gminy “Bychowo” z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągowy Związku Gminy “Bychowo” w Prusicach obowiązującego na obszarze Gmin – Członków Związku Gmin “Bychowo”: Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

3401 –

z dnia 8 lipca 2004 r. do Porozumienia Międzygminnego, zawartego pomiędzy gminami Strzegom, Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świebodzice, Żarów, Dobromierz, Udanin z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania gmin w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych odpadów komunalnych z terenu gmin będących stronami porozumienia

INFORMACJE:

3402 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

3403 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł