naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 18.10.2004 r.

Nr 197

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3100 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/189/2002 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego, zmienionej uchwałą nr XX/96/04 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r.

3101 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Kamiennogórski

3102 –

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

3103 –

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów, gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

3104 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3105 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 września 2003 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie

3106 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 września 2003 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu

3107 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

3108 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

3109 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu świadczenia z pomocy społecznej

3110 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń w ramach dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

3111 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice

3112 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica

3113 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz opiniowania wierzytelności wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa

3114 –

Rady Miasta Jaworzyna Śląska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska

3115 –

Rady Miasta Jaworzyna Śląska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

3116 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej

3117 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat

3118 –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Lubaniu

3119 –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu

3120 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2005 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

3121 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3122 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń

UCHWAŁY RAD GMIN:

3123 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 21 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze

3124 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 21 września 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3125 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków celowych

3126 –

Rady Gminy w Dobroszycach z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

3127 –

Starosty Jaworskiego z dnia 20 września 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2004 roku

DECYZJA:

3128 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pieńsku

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł