naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 25.05.2004 r.

Nr 94

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1664 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/44/02 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

8660

1665 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Oławskiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

8660

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1666 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: gen. S. Grota-Roweckiego, K.I. Głaczyńskiego i B. Strachowskiego, gen. T. Kutrzeby, Piechoty i S. Starzyńskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej i granicą administracyjną miasta Wrocławia w obrębie Ołtaszyn we Wrocławiu

8662

1667 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ul. Pomorską, ul. St. Dubois, nadbrzeżem rzeki Odry, ul. Łowiecką we Wrocławiu – część A

8676

1668 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Polkowice

8695

1669 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Polkowicach oraz ustalenia granic jego obwodu

8695

1670 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2004 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stolec

8696

1671 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla miasta Legnicy

8697

1672 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nazw ulic

8702

1673 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

8704

1674 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/123/03 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie udzielania kościołom i związkom wyznaniowym bonifikaty od ceny sprzedaży, wcześniej oddanych w użytkowanie wieczyste, nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele działalności sakralnej

8705

1675 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/159/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

8705

1676 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna

8708

1677 –

Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/299/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy

8708

1678 –

Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

8709

1679 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Miasto i Gminę Pieńsk

8709

1680 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Pieńsk

8710

1681 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku

8711

1682 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr I/4/01 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków .

8713

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1683 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego

8713

UCHWAŁY RAD GMIN:

1684 –

Rady Gminy Borów z dnia 26 stycznia 2004r . w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

8714

1685 –

Rady Gminy Borów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2004 Rady Gminy Borów z dnia 26 stycznia 2004 r. sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

8716

1686 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewd. 693/5 położonej w Czeszowie na terenie gminy Zawonia

8716

1687 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicom położonym w miejscowości Osiecznica

8720

1688 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

8722

1689 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Komarno

8723

1690 –

Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Chrząstawa Wielka

8723

1691 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

8725

1692 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie

8725

1693 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich obwodów na terenie gminy Legnickie Pole

8727

1694 –

Rady Gminy Oława z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie wsi Godzikowice

8729

1695 –

Rady Gminy Oława z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Jaczkowice

8737

1696 –

Rady Gminy Oława z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Zabardowice

8739

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1697 –

z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Chojnów na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

8741

1698 –

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2004 rok prognozy kwoty długu Gminy Miłkowice

8742

1699 –

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pęcław na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

8743

1700 –

z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Przemków na 2004 rok oraz poprawności załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

8744

1701 –

z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2004 rok prognozy kwoty długu Gminy Gaworzyce

8746

1702 –

z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Gromadka na 2004 rok oraz o poprawności załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

8747

1703 –

z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2004 rok prognozy kwoty długu Związku Komunalnego “Wodociąg Bartoszów – – Tyniec Legnicki”

8748

1704 –

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Bolków na 2004 rok oraz o poprawności załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

8749

OBWIESZCZENIA:

1705 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Lubinie

8750

1706 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia

8750

INFORMACJA:

1707 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnej dla przedsiębiorcy Pana Wiesława Kucaba prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Termo-Instal Wiesław Kucab z siedzibą w Kłodzku

8751

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 34,40 zł