naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 15.04.2004 r.

Nr 68

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1345 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

6171

1346 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

6174

1347 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LV/137/02 z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wałbrzych na lata 2003–2007.

6176

1348 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wałbrzycha.

6177

1349 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

6178

1350 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie udzielania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

6178

1351 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie – rejon ul. Powstańców Warszawy.

6179

1352 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stolec.

6183

1353 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bąków.

6188

1354 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowina Sycowska.

6192

1355 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziesławice.

6196

1356 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Hałdrychowice.

6200

1357 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamień.

6204

1358 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Klonów.

6208

1359 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kraszów.

6212

1360 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Królewska Wola.

6216

1361 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ligota Rybińska.

6220

1362 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niwki Kraszowskie.

6224

1363 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niwki Książęce.

6228

1364 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ose.

6232

1365 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Oska Piła.

6236

1366 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do powadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji .

6240

1367 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Wołowie.

6240

1368 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Środa Śląska w sprawie nadania lub zmiany statutów jednostek pomocniczych.

6241

1369 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Środa Śląska.

6241

UCHWAŁY RAD GMIN:

1370 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

6243

1371 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe.

6243

1372 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 36/03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6244

1373 –

Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/151/2003 Rady Gminy Czernica z dnia 1 grudnia 2003 r. dotyczącej ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

6245

1374 –

Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

6245

1375 –

Rady Gminy w Zawoni z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku w roku 2004.

6246

1376 –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

6247

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 29,60 zł