naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 07.01.2004 r..

Nr 2

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

38 –

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

168

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

39 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilkanów

177

40 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilkanów

180

41 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Objazdowej w Jeleniej Górze

180

42 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów w gminie Stronie Śląskie, działka nr 66/1

193

43 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów

198

44 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, dla części miasta Dzierżoniów – obręb Nowe Miasto

254

45 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLIX/406/02 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

260

46 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dla budynków przy ul. Parkowej 15 w Bielawie

260

47 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Grunwaldzkiej

261

48 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Stadionu Miejskiego w Świeradowie Zdroju

262

49 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/244/2001 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań gminnych

264

50 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Węglincu

265

51 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

267

52 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom gimnazjów

268

53 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

272

54 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

276

55 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

277

56 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr X/60/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Polanica Zdrój

280

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 70  egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena 43,10 zł