naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 15.12.2003 r..

Nr 234

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3722 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia

21917

3723 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych

21918

3724 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

21920

3725 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i leśnym

21923

3726 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna

21937

3727 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta

21937

3728 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

21938

3729 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny

21954

3730 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

21955

3731 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Oleśnicy

21957

3732 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości

21957

3733 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej

21958

3734 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza: deklaracja na podatek leśny obowiązującego na terenie miasta Oleśnicy

21959

3735 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

21961

3736 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłat lokalnych oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2004 rok, określenia wzorów formularzy składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości

21963

3737 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej dla celów ustalenia podatku leśnego na rok 2004 oraz określenia wzorów formularzy składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym

21970

3738 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 rok

21974

3739 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

21976

3740 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

21977

3741 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

21978

3742 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żmigród

21978

3743 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

21979

3744 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

21980

3745 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 drewna do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Żmigród

21980

3746 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawki opłaty targowej

21981

3747 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie inkasa opłaty targowej

21981

3748 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych

21982

3749 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na rok 2004

21982

3750 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2004

21983

3751 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym

21984

3752 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

21989

3753 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2004 r.

21991

3754 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2004 r.

21992

3755 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2004 roku

21992

3756 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

21993

3757 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego

21994

3758 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ceny żyta dla celów podatkowych

21995

3759 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ceny drewna dla celów podatkowych

21995

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3760 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice

21996

3761 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawki oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od posiadania psów, ustalenia zasad poboru i terminu płatności

21996

3762 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

21997

3763 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

22002

3764 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004 rok

22002

3765 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2004

22003

3766 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. dotycząca uchylenia uchwały nr IV/29/02 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie innych zwolnień w podatku od środków transportowych

22003

3767 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od posiadania psów

22004

3768 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym

22005

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.401,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 22,60 zł