Wrocław, 08.09.2003 r..

Nr 152

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2471 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia wzorów herbu i flag Powiatu Polkowickiego.

13028

2472 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

13031

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2473 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

13032

2474 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2003 r. o zmianie uchwały nr XIII/89/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania własnego gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (ze zmianą).

13033

2475 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie inkasa podatków rolnego i od nieruchomości.

13034

2476 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie inkasa podatku od posiadania psów.

13034

UCHWAŁY RAD GMIN:

2477 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zacharzyce, gmina Święta Katarzyna.

13035

2478 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

13044

2479 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, obejmującej teren w obrębie Wróblowice, działki nr 12/1, 12/2, 13 i 14.

13044

2480 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ich liczby.

13049

2481 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia czasu pracy sklepów i innych placówek handlowych, placówek usługowych, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Domaniów.

13050

2482 –

Rady Gminy Rudna z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół w Gminie Rudna.

13051

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

2483 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Kłodzku

13051

2484 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 25 sierpnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2003 r.

13052

DECYZJA:

2485 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy.

13053

INFORMACJA:

2486 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umorzenia postępowania o udzielenie koncesji dla Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. w Jeleniej Górze .

13058

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 12,20 zł