Wrocław, 22.07.2003 r..

Nr 109

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2029 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę o zasadach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Milickiego.

8683

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2030 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie.

8683

2031 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie.

8684

2032 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie.

8684

2033 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIIII/73/2003 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie.

8685

2034 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 534/XL/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 września 2001 r. w sprawie targowisk miejskich.

8686

2035 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/1744/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

8686

2036 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec.

8687

2037 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Lubomierz.

8697

2038 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe.

8697

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2039 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.

8698

2040 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie ulg przy nabywaniu lokali mieszkalnych w 2003 r.

8698

UCHWAŁY RAD GMIN:

2041 –

Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska.

8699

2042 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej.

8720

2043 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian statutów sołectw.

8721

2044 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 12 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Warta Bolesławiecka.

8721

2045 –

Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom gimnazjum mającego siedzibę na terenie Gminy Borów.

8722

2046 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Czernica.

8726

2047 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice.

8729

2048 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Krzyków.

8732

2049 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Nadolice Małe.

8734

2050 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Pasikurowice.

8734

2051 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Długołęka.

8737

2052 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/156/98 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawonia

8740

2053 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina.

8741

2054 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonych na terenie Gminy Malczyce.

8743

2055 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Malczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

8743

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 17,30 zł