Wrocław, 03.06.2003 r..

Nr 72

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1579 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto .

5878

1580 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Bardo .

5905

1581 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Bardo .

5933

1582 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta .

5933

1583 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szklarska Poręba .

5935

1584 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla zasobu DTBS .

5947

1585 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/223/2002 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Gryfów Śląski .

5948

1586 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą “Sołectwo Radzimowice”

5948

UCHWAŁY RAD GMIN:

1587 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów .

5952

1588 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów w części obrębu Serby .

5956

1589 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/285/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002–2006 .

5962

1590 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z obowiązków określonych ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej .

5962

1591 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązywania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica .

5963

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

1592 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji dla POL-MIEDŹ TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie .

5968

1593 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 5968
1594 – o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pieńsku Spółka z o.o. 5969
1595 – o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna we Wrocławiu . 5970

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 22,80 zł