Wrocław, 17.03.2003 r..

Nr 24

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

645 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2003 rw sprawie zakazu uprawy kukurydzy w celu ochrony materiałów hodowlanych i upraw nasiennych przed szkodliwym wpływem innych odmian kukurydzy w roku 2003 na terenie gminy Kobierzyce .

2054

ZARZĄDZENIE:

646 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2003 rw sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kamiennej Górze, we wszystkich okręgach wyborczych

2055

UCHWAŁA RADY POWIATU:

647 –

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 stycznia 2003 rw sprawie określenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2057

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

648 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2002 rw sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/389/98 z dnia 25 maja 1998 rw sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kąty Wrocławskie .

2059

649 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 20 lutego 2003 rw sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/02 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2002 rw sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XLIX/389/98 z dnia 25 maja 1998 rw sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kąty Wrocławskie .

2060

650 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 stycznia 2003 rzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso tej opłaty

2060

651 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2003 rw sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/6/98 z dnia 27 lutego 1998 rdotyczącej poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych i innych jednostek za wyjątkiem osób prawnych i państwowych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wyznaczenie inkasentów i ich wynagrodzenia .

2061

652 –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 rw sprawie zmiany uchwały nr XXX/256/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27 marca 2001 rw sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom .

2061

653 –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 rw sprawie zmiany uchwały nr XL/347/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27 listopada 2001 rw sprawie zmiany uchwały nr XXX/256/2001 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom

2062

654 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2003 rw sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice .

2062

655 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 12 lutego 2003 rzmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości

2064

656 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 lutego 2003 rzmieniająca uchwałę nr XL/362/97 z dnia 29 kwietnia 1997 rw sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczególnych zasad zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania .

2064

657 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 20 lutego 2003 rw sprawie ustalenia nazwy ulic w Krzeptowie

2066

658 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 20 lutego 2003 rw sprawie ustalenia nazwy ulic w Krzeptowie

2069

659 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 20 lutego 2003 rw sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci dożywiania dzieci i młodzieży w roku 2003

2071

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

660 –

Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 stycznia 2003 rw sprawie zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 13 grudnia 2002 rw sprawie podatków i opłat lokalnych

2072

UCHWAŁY RAD GMIN:

661 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 10 października 2002 rw sprawie zmian w uchwale nr 193/XXIII/2000 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 czerwca 2000 r

2072

662 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 10 października 2002 rw sprawie ustalenia opłat za hurtowy pobór wody nieuzdatnionej

2073

663 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 rw sprawie ugorowania gruntów rolnych na terenie gmin Kobierzyce

2074

664 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 19 grudnia 2002 rw sprawie upoważnienia Wójta Gminy do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat wierzytelności należnych gminie i gminnym jednostkom organizacyjnym - do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania w tych sprawach

2074

665 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2002 rw sprawie zmiany uchwały nr II/5/2002 Rady Gminy Czernica z dnia 6 grudnia 2002 rw sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso .

2075

666 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 30 grudnia 2002 rw sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego składanych organowi podatkowemu .

2076

667 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 30 grudnia 2002 rw sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty

2091

668 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2002 rw sprawie zatwierdzenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Miękinia

2094

669 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 30 stycznia 2003 rw sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy Męcinka

2100

670 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 stycznia 2003 rw sprawie zmian w uchwale nr II/20/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia 3 grudnia 2002 rw sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym

2101

671 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 4 lutego 2003 rw sprawie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny .

2101

672 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 4 lutego 2003 rw sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

2108

673 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 4 lutego 2003 rw sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

2114

674 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 6 lutego 2003 rzmieniająca uchwałę nr III/11/2002 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 10 grudnia 2002 rw sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2003 rok oraz zwolnień od tych podatków

2119

675 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 lutego 2003 rw sprawie zmiany do uchwały nr 14/III/02 z dnia 5 grudnia 2002 rw sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

2119

676 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 lutego 2003 rw sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości jako łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia .

2120

677 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 20 lutego 2003 rw sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niechlów

2121

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

678 –

Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 lutego 2003 rw sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2003 roku

2125

OBWIESZCZENIA:

679 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 3 marca 2003 ro wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju i Rady Miejskiej w Pieszycach przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003 r

2125

680 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 4 marca 2003 rw sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach z składzie Rady Miejskiej w Kłodzku .

2127

SPRAWOZDANIA:

681 –

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Jaworskim za 2002 rok .

2127

682 –

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego w 2002 roku

2129

INFORMACJA:

683 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Spółka z o o

2131

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,00 zł