Wrocław, 6.02.2003 r..

Nr 12

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

301 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 66 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Wilkowo, w powiecie milickim.

914

302 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania osób sprzedających złom metali nieżelaznych.

915

UCHWAŁA RADY POWIATU:

303 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.

915

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

304 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu nieuciążliwego w Nowej Rudzie.

930

305 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice.

935

306 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radków.

958

307 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głuszyca.

974

308 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/391/02 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, usługowych oraz piekarni na terenie miasta Bielawa.

978

309 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, odpadów z budowy i remontów oraz wywozu nieczystości płynnych, na rok 2003.

979

310 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Boguszowa-Gorc.

980

311 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

981

312 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzani ścieków na terenie gminy Żarów.

982

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

313 –

zawarte w dniu 28 czerwca 2002 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Wrocławia a Starostą Powiatu Wrocławskiego w sprawie powołania i określenia zasad funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu obejmującego zasięgiem swego działania Miasto Wrocław na prawach powiatu i Powiat Wrocławski.

986

OBWIESZCZENIE:

314 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2003 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej Gminy Mirsk przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2003 r. w okręgu wyborczym nr 5.

987

INFORMACJA:

315 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla “Miejskiej Gospodarki Komunalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy.

988

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,25 zł