Wrocław, 05.04.2002 r..

Nr 37

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIA:

983 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Wolany, gmina Szczytna, w powiecie kłodzkim

2492

984 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w obwodzie łowieckim nr 31, gmina Dzierżoniów, w powiecie dzierżoniowskim

2493

985 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miasta Wrocławia

2493

UCHWAŁY RADY POWIATU:

986 –

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu bolesławieckiego

2494

987 –

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 lutego 2002 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXIX/153/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu bolesławieckiego

2496

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

988 –

Rady Miasta Lubania z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XL/343/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych

2496

989 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXV/303/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej

2497

990 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. o utracie mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XXXIII/278/01 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat administracyjnych od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

2497

991 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2498

992 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2002 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

2498

993 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz określenia zasad wnoszenia tych opłat

2498

994 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku miejskim w Górze na rok 2002

2499

995 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/297/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2500

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

996 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Środa Śląska

2500

997 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia § 6 uchwały nr 235/XXXVI/2001 Rady Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 29 listopada 2001 r

2501

UCHWAŁY RAD GMIN:

998 –

Rady Gmina Żórawina z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwiany-Komorowice

2501

999 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XX/137/2001 z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice

2508

1000 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat administracyjnych

2508

1001 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2509

1002 –

Rady Gminy Oława z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

2509

1003 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe*

2511

1004 –

Rady Gminy Ruja z dnia 28 lutego 2002 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

2511

1005 –

Rady Gminy Rudna z dnia 5 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/292/2001 Rady Gminy Rudna z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

2512

_____________

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 9,57 zł