Wrocław, 25.01.2002 r..

Nr 8

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

188 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/70/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego

628

189 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/70/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego

629

190 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/152/2000 z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-cówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki dodatków do wynagrodzenia, dodatku mieszkaniowego i nagród

629

191 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/152/2000 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki dodatków do wynagrodzenia, dodatku mieszkaniowego i nagród . . . . . . . .

630

192 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/233/2001 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 października 2001 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXII/152/2000 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia
21 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki dodatków do wynagrodzenia, dodatku mieszkaniowego i nagród

631

193 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

632

194 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Polkowickiego

635

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

195 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dzierżoniów

639

196 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/396/01 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dzierżoniów

656

197 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

656

198 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXI/307/01 z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej uchwałę nr 0150/XXVIII/269/01 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 marca
2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oborniki Śląskie

657

199 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pieszyce

657

200 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia

675

201 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych płynnych

676

202 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie obrębu Strzegomiany

677

203 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie obrębu Sulistrowiczki

679

204 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie obrębu Rogów Sobócki

681

205 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Lubinie .

683

206 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Jaworzynie Śl. przy ul. 1 Maja

684

207 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wojcieszów

685

208 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

688

209 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Złoty Stok

689

210 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Miasta w Piławie Górnej

697

211 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XI/134/99 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne będące w zasobach mieszkaniowych Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

697

212 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/94/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych i ustalenia zasad ich pobierania

698

213 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/3/97 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

699

214 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie

699

215 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie

703

216 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

705

217 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy i miasta Przemkowa

707

UCHWAŁY RAD GMIN:

218 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin

707

219 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Długołęka nr VIIIL/338/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin

708

220 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

709

221 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Długołęka nr VIIIL/339/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

710

222 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin

710

223 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

711

224 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany Statutu Gminy Siekierczyn

712

225 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/196/01 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 22 maja 2001 r.

712

226 –

Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zmian uchwał Rady Gminy Borów z dnia 19 września 2001 r. w sprawie nadania statutu sołectwom na terenie gminy Borów

713

227 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego

713

228 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzenie ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach, stanowiącej własność Gminy Łagiewniki 

714

229 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, a także nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin

715

230 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr 5 stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, położonej we wsi Bożków

716

231 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr 268 stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, położonej we wsi Podgórze

717

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

232 –

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego

719

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 22,24 zł