Wrocław, dnia 05.07.2001 r.

Nr 72

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

 921  

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2867

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 922  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-7 w rejonie ul. Modrzewiowej w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2868

 923  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-10 w rejonie ul. Topolowej . . . . . . .

2870

 924  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Spokojnej w Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-13 w rejonie
ul. Pawiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2872

 925  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-14 w rejonie ul. Iwaszkiewicza
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2874

 926  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-15 w rejonie ul. Sudeckiej
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2876

 927  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-18 w rejonie al. Rzeczypospolitej
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2878

 928  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-20 w rejonie ul. Cmentarnej
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2880

 929  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-21 w rejonie ul. Struga
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2882

 930  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-23 w rejonie ul. Torowej
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2884

 931  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-25 w rejonie ul. Reja w Legnicy . . .

2886

 932  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-26 w rejonie ul. Fiołkowej
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2888

 933  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-28 w rejonie ul. Goździkowej
w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2890

 934  

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu PR-29 w rejonie ul. Emilii Plater w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2892

 935  

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2894

 936  

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/939/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez miasto . . . . . . . . . . . . .

2895

 937  

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2896

 938  

Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVII/191/2000 z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2897

 939  

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XII/76/99 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Leśna . . . . . . . . . . .

2897

 940  

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . .

2900

UCHWAŁY RAD GMIN:

 941  

Rady Gminy Borów z dnia 31stycznia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej od czynności urzędowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2901

 942  

Rady Gminy Borów z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVII/164/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej od czynności urzędowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2902

 943  

Rady Gminy Jemielno z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2902

 944  

Rady Gminy Borów z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2903

 945  

Rady Gminy Borów z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2904

 946  

Rady Gminy Miękinia z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Miękinia nr X/55/95 z 21 lutego 1995 r. oraz nr XI/59/99 z dnia 22 kwietnia 1999 r. dotyczącej ustalenia miesięcznej stawki czynszu dla komunalnych lokali mieszkalnych na terenie gminy Miękinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2904

 947  

Rady Gminy w Miękini z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Miękinia . . 

2905

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:


 948  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedziba w Oleśnicy . . . .

2905

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,77 zł