Wrocław, dnia 25 maja 2001 r.

Nr 51

TREŚĆ:

Poz.:

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 534 

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/168/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1914

 535 

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1915

 536 

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/248/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1924

 537 

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na obszarze miasta Bolków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1924

 538 

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Świebodzice . . . . . . . .

 1925

 539 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/81/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Oborniki Śląskie opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie-
objęte przepisami o opłacie skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1926

 540 

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bolków . . . . . . . . . . . .

 1927

 541 

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1927

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

 542 

Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1928

 543 

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy i miasta Środa Śląska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1928

 544 

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/270/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru na terenie gminy i miasta Środa Śląska na 2001 r. . . . . . .

 1929

  545 

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/269/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2001 r. . . . . . . .

 1930

UCHWAŁY RAD GMIN:

 546 

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 r. będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1930

 547 

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1931

 548 

Rady Gminy Oława z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/247/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz zmiany uchwały nr XX/234/2000 Rady Gminy Oława z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym . . . .

 1932

 549 

Rady Gminy Oława z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1932

 550 

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroszyce . . . . . . . . . . . . . .

 1933

 551 

Rady Gminy Rudna z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatków od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1933

 552 

Rady Gminy w Platerówce z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1934

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 9,38 zł