535

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 31 stycznia 2001 r.

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego   miasta   Jawora  dla  zespołu  w  rejonie  ul.  Wrocławskiej

i ul. Wiejskiej

       Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 91, poz. 1009) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

 

 


R o z d z i a ł  I

Ustalenia ogólne

§ 1

1.  Zmiana planu obejmuje obszar położony w granicach miasta Jawora w obrębie „Przemysłowy”, w skład którego wchodzą:

1) na AM-1 część działki geodezyjnej nr 5,

2) na AM-3 działka geodezyjna nr 41 i część działki geodezyjnej nr 40/2,

3) na AM-4 działki geodezyjne nr: 58, 59, 60, 61/2, 68 i części działek geodezyjnych nr: 55, 57, 61/1, 67, 69, 71, 73,

4) na AM-5 działki geodezyjne nr: 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 82/2, 82/3, 82/4, 84, 87, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94 i części działek geodezyjnych nr: 80, 95/1,

5) na AM-6 działki geodezyjne nr: 102/1, 102/2 i części działek geodezyjnych nr: 95, 97, 99/29, 101.

2.  Szczegółowy przebieg granicy obszaru objętego zmianą planu przedstawia rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

3.  Na wymienionym w ust. 1 obszarze, niniejsza uchwała stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, zatwierdzonego uchwałą nr XX/118/88 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze z dnia 30 marca 1988 r. (ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 8, poz. 61 z 1988 r.) ze zmianami wprowadzonymi:

1) uchwałą nr VII/34/94 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora (ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 25, poz. 167 z dnia 15 grudnia 1994 r.),

2) uchwałą nr XXXV/201/96 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wysypiska odpadów komunalnych miasta Jawora (ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 77, poz. 581 z dnia 20 grudnia 1996 r.).

§ 2

1.  Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) granica obszaru objętego zmianą planu, na którym  obowiązują  ustalenia   niniejszej   uchwały;


 

       szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające (o których dalej mowa w pkt 2 i 3), przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru zmiany planu,

  2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania; linie te wyznaczają granice terenów zwanych w dalszej części uchwały terenami lub (zamiennie) jednostkami terenowymi; szczegółowe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w rozdz. II oraz (w odniesieniu do jednostek układu komunikacyjnego) w § 6 i 7,

  3) linie rozgraniczające graniczne, poprowadzone w osiach jezdni ulic, których tylko część (wewnętrzna) pasa drogowego znajduje się w zasięgu niniejszej zmiany planu (służą one do precyzyjnego wyznaczenia zasięgu tego opracowania),

  4) linie rozgraniczające tereny projektowanych elementów publicznego układu komunikacyjnego, z których wydzielenia można zrezygnować, a zajmowany przez dany element obszar włączyć do jednej z sąsiadujących jednostek terenowych; wydzielone za pomocą tych linii jednostki terenowe podlegają ustaleniom wymienionym w pkt 2; w § 4 ust. 3 określono zasady, na jakich można odstąpić od wydzielenia delimitowanych przez nie jednostek terenowych (jednostek publicznego układu komunikacyjnego),

  5) linie rozgraniczające oddzielające pasy drogowe sąsiadujących ulic, które nie mogą być przecięte skrzyżowaniami,

  6) zasięg stanowiska archeologicznego, w obrębie którego obowiązują ustalenia § 3,

  7) lokalizacja istniejącego wiaduktu drogowego (nad ulicą i liniami kolejowymi), dla którego ustalenia określono w § 7 ust. 6 pkt 2,

  8) przebieg odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (o średnicy 150 mm i ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa) – do zachowania,

  9) przebieg odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (o średnicy 150 mm i ciśnienia nominalnym 1,6 MPa) – do przełożenia (likwidacji),

10) przebieg odcinka planowanego (przełożonego) gazociągu wysokiego ciśnienia (o średnicy 150 mm i ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa),

11) granice strefy ochronnej wzdłuż przebiegu odcinków gazociągów, o których mowa w pkt 8 i 10; granice wyznaczonej strefy przebiegają w odległości 20 m od zewnętrznej ściany gazociągu (po obu jego stronach); na terenie tej strefy zagospodarowanie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów szczególnych.

2.  Ustaleniami zmiany planu są również symbole jednostek terenowych, służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu.

3.  Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 i 2 elementy rysunku zmiany planu, mają charakter informacyjny bądź propozycji bardziej szczegółowych rozwiązań, które nie są ustaleniami niniejszej zmiany planu. W szczególności nie są ustaleniami zmiany planu przedstawione na rysunku elementy pasów jezdni.

4.  Przedmiot zmiany planu, zgodnie z uchwałą nr XII/76/99 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych, w obrębie ulic Wrocławskiej i Wiejskiej w Jaworze, obejmuje określenie przebiegu ulic i dróg, w tym dojazdowych oraz podziały i sposoby zagospodarowania poszczególnych działek.

§ 3

1.  Na obszarze objętym zmianą planu znajduje się stanowisko archeologiczne „Jawor nr 14” (osada późnośredniowieczna i osada nowożytna – XVI w.) o powierzchni około 0,50 ha (nr 1 na AZP 81-21), którego lokalizację zaznaczono na rysunku planu.

2.  W granicach stanowiska, o którym mowa w ust. 1:

1) inwestor musi zapewnić nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia prac ziemnych,

2) na prowadzenie prac ziemnych należy uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu Służby Ochrony Zabytków.

3.  W razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne (w granicach całego obszaru zmiany planu), należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ Służby Ochrony Zabytków.

§ 4

Ustalenia w zakresie scalania i podziału nieruchomości

1.  Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się scalanie nieruchomości pod warunkiem, że będą respektowane inne ustalenia niniejszej uchwały w tym te, które określają zasady zagospodarowania poszczególnych jednostek terenowych.

2.  Linie rozgraniczające, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowią równocześnie granice działek przewidzianych do wydzielenia.

3.  Dopuszcza się odstąpienie od wydzielania poszczególnych jednostek publicznego układu komunikacyjnego (w części lub w całości), delimitowanych na rysunku planu za pomocą linii, o których mowa w § 2 ust. 4, w następujących przypadkach:

1) w całości, jeżeli możliwe będzie zagospodarowanie obsługiwanych przez ten element terenów, bez jego wydzielania, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, oraz za zgodą zainteresowanych właścicieli nieruchomości lub Þ

2) Þ w części, jeżeli możliwe będzie zagospodarowanie obsługiwanych przez pozostały fragment tego elementu terenów, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, za zgodą zainteresowanych właścicieli nieruchomości, przy czym w przypadku sięgaczy na ich zakończeniu zostanie odpowiednio poszerzony pas ulicy o parametrach umożliwiających zawracanie, lub Þ

3) Þ w części lub w całości, jeżeli rolę publicznego elementu układu komunikacyjnego przejmie ulica (droga) wewnętrzna, która powinna odpowiadać zasadom określonym w ust. 4 pkt 2 i 3; również w tym przypadku nie powinno to blokować zgodnego z niniejszą uchwałą zagospodarowania terenów przyległych.

4.  Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się wydzielanie także innych (niż określono w ust. 2), nowych granic nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi publicznej, z uwzględnieniem zapisów dotyczących sposobu obsługi komunikacyjnej zawartych w niniejszej uchwale,

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez ulice (drogi) wewnętrzne stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne, lub własność gminy,

3) ulice (drogi) wewnętrzne powinny być wytyczone i zbudowane w sposób umożliwiający dogodną obsługę wszystkich nieruchomości, które mają obsługiwać; ulice wewnętrzne powinny odpowiadać standardom co najmniej ulic dojazdowych, przy czym ich szerokość w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 10 m,

4) na terenach oznaczonych symbolem „P” minimalna powierzchnia nowej działki nie może być mniejsza niż 3000 m2, a na terenach oznaczonych symbolem „UP” – nie mniejsza niż 1500 m2; ograniczenie to nie dotyczy działek istniejących oraz przeznaczonych w całości dla elementów układu komunikacyjnego i/lub infrastruktury technicznej,

5) dopuszcza się wydzielanie poszczególnych części publicznego układu komunikacyjnego dla rozgraniczenia władania różnych zarządów dróg,

6) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodnie z innymi ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 5

Ogólne ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów

1.  Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy od wyznaczonych w planie ulic publicznych dla nowych budynków niebędących tymczasowymi obiektami budowlanymi; dopuszcza się wyjście poza te linie elementami urzeźbienia elewacji budynków, werandami, balkonami, wejściami itp.; elementy te nie mogą jednak stanowić więcej niż 20% elewacji budynku.

1) od granicy pasa drogowego ulicy/drogi, oznaczonej symbolem „Z” – 8 m,

2) od granicy pasa drogowego ulicy/drogi, oznaczonej symbolem „L” – 6 m,

3) od granicy pasa drogowego ulicy/drogi, oznaczonej symbolem „D” – 5 m.

2.  Nieprzekraczalna linia zabudowy od granic terenu kolejowego wynosi 20 m (dotyczy to zarówno terenów kolejowych znajdujących się w granicach zmiany planu, jak i tuż poza jej zachodnią granicą); ustalenie to przestaje obowiązywać w przypadku likwidacji danej linii kolejowej (przekształcenia charakteru dotychczasowego terenu kolejowego).

3.  Wysokość nowych budynków, liczona od najniższego punktu terenu w obrysie zabudowy do najwyższego punktu dachu, na terenach oznaczonych symbolami: „KS”, „EE” i „2 M” nie powinna przekraczać 8 m, a na oznaczonych symbolami: „KK”, „U”, „P”, „UP”, „UO” i „1 M” 18 m.

  4. W granicach poszczególnych nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym zmianą planu należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady, pod warunkiem, że niezbędne miejsca parkingowe – za zgodą właściciela wskazanego terenu, w granicach i zgodnie z niniejszą uchwalą – zostaną wyznaczone w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, który mają obsługiwać. Miejsca postojowe (parkingi) mogą być realizowane jako jedno- lub wielopoziomowe, w tym jako wybrane kondygnacje lub ich fragmenty w innych obiektach.

  5. Na obszarze zmiany planu zakazuje się w szczególności wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej oraz – z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem „UO” – służącej innym obiektom chronionym (typu szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia itp.).

  6. Przez tereny, o których dalej mowa w rozdziale II, dopuszcza się, o czym mowa w § 6 ust. 1, prowadzenie nowych tranzytowych i lokalnych, liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację związanych z nimi urządzeń, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej (w tym na strefy ochronne od tych elementów infrastruktury technicznej).

  7. Wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone powinny być pokryte zielenią lub – do czasu ich zagospodarowania zgodnego z niniejszą uchwałą – objęte uprawami.

  8. Do czasu przełożenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, wszelkie nowe zagospodarowanie w rejonie tego istniejącego odcinka – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

  9. Wzdłuż przebiegu nieczynnego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, do czasu jego likwidacji, wszelkie roboty ziemne w pasie o szerokości po 5,0 m od osi należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego oraz pod nadzorem przedstawiciela dysponenta tego gazociągu.

10. W zagospodarowaniu obszaru objętego zmianą planu należy zapewnić możliwość budowy doraźnie przygotowywanych budowli ochronnych i studni awaryjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

1.  Nowo realizowane liniowe  elementy infrastruktury technicznej mają być usytuowane pod ziemią oraz przebiegać/znajdować się w liniach rozgraniczających ulic/dróg (ogólnodostępnych publicznych oraz wewnętrznych). Jeżeli umożliwiają to istniejące warunki, w pasach drogowych należy również lokalizować towarzyszące sieciom urządzenia. Przeprowadzanie podziemnych elementów infrastruktury technicznej w pasie drogi, wzdłuż którego przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, 9 i 10 – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z dysponentem gazociągu. Dopuszcza się przeprowadzenie/usytuo-wanie wybranych elementów tych sieci poza układem ulic oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób określonych w § 5 ust. 6.

2.  W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować; wszelkie prace ziemne w rejonie przebiegu podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy uzgadniać z właściwym dysponentem tych obiektów.

3.  Obsługę obszaru objętego zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

  1) zaopatrzenie w wodę poszczególnych jednostek terenowych, posesji lub obiektów poprzez podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej,

  2) odprowadzanie ścieków sanitarnych z poszczególnych terenów, posesji lub obiektów do gminnego/miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,

  3) odprowadzanie ścieków przemysłowych – po ich odpowiednim oczyszczeniu – na  oczyszczalnię komunalną systemem szczelnych kanałów. Dopuszcza się także kierowanie ścieków przemysłowych systemem szczelnych kanałów na niekomunalną oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów oraz dokonującą zrzutów oczyszczonych ścieków poza zlewnię Nysy Szalonej,

  4) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwar-dzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód deszczowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych („ażurowych”) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,

  5) odprowadzanie wód deszczowych, w tym z systemów, o których mowa w pkt 4, do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,

  6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci średniego lub niskiego napięcia, w zależności od zapotrzebowania,

  7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,

  8) dopuszcza się systemy ogrzewania oparte na cieple przesyłanym z elektrociepłowni bądź na elektryczności, gazie lub oleju; dopuszcza się też niekonwencjonalne, proekologiczne systemy ogrzewania (np. energią słoneczną, wiatrową itp.),

  9) telekomunikacja (w tym m.in. sieci telefoniczne, telewizyjne i komputerowe) – poprzez  podłączenie do dostępnych systemów,

10) gromadzenie odpadów bytowych z każdej posesji w indywidualnych pojemnikach; odprowadzanie odpadów stałych z poszczególnych posesji i terenów publicznych zgodnie z systemem gospodarki odpadowej w gminie,

11) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Ustalenia w zakresie komunikacji

1.  Tereny oznaczone symbolami Z, L i D przeznacza się dla ogólnodostępnych dróg/ulic publicznych różnych kategorii i klas, o parametrach określonych w przepisach szczególnych  w tym:

1) oznaczone symbolem „Z” dla klasy dróg/ulic zbiorczych,

2) oznaczone symbolem „L” dla klasy dróg/ulic lokalnych,

3) oznaczone symbolem „D” dla klasy dróg/ulic dojazdowych.

2.  Elementami drogowego układu komunikacyjnego są również – nieoznaczone na rysunku zmiany planu – ulice wewnętrzne, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 i 3.

3.  Dla wymienionych w ust. 1 dróg/ulic obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej i lokalizacji związanych z nimi urządzeń, na zasadach określonych w przepisach szczególnych,

2) dopuszcza się lokalizację – poza pasem lub pasami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów – innych elementów możliwych do usytuowania w pasie drogowym, na zasadach określonych w przepisach szczególnych; w szczególności dotyczy to ścieżek rowerowych,

3) ulice powinny być wyposażone w utwardzone chodniki, o minimalnej szerokości 1,5 m, co najmniej po jednej stronie jezdni; nie jest to konieczne w odniesieniu do dróg wewnętrznych,

4) na obszarze skrzyżowań ulic (dróg) różnych klas obowiązują zasady zagospodarowania jak dla ulicy (drogi) wyższej klasy, a w przypadku skrzyżowań ulic/dróg publicznych z wewnętrznymi obowiązują zasady jak dla ulicy/drogi publicznej,

5) zakazuje się organizowania zjazdów z odcinka ul.  Kuzienniczej,   prowadzącej   z   wiaduktu drogowego do planowanego skrzyżowania z ul. Wiejską i ulicą nowo projektowaną; z pozostałych ulic dopuszcza się zjazdy z nieruchomości organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.  Lokalizacja ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz towarzyszących im urządzeń, w tym parkingów rowerowych, jest – poza pasami ogólnodostępnych dróg publicznych, o czym mowa w ust. 2 pkt 2 – dopuszczalna także:

1) w pasach dróg wewnętrznych, za zgodą ich właścicieli i/lub zarządców,

2) na pozostałych terenach w granicach planu, za zgodą ich właścicieli i/lub zarządców, jeżeli nie koliduje to z innymi ustaleniami niniejszej uchwały.

5.  Tereny o symbolu KK przeznacza się dla obiektów i urządzeń kolejowych; wszelkie inne zagospodarowanie dopuszcza się pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w zgodnym z ustaleniami planów miejscowych zagospodarowaniu przyległych terenów oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów; wszelkie zamierzenia inwestycyjne i remontowe na omawianym terenie (także wymienione dalej w pkt 1 i 2) oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą terenu; ponadto:

1) zachowuje się, oznaczony w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 7, istniejący wiadukt drogowy w ciągu ul. Kuzienniczej oraz umożliwia jego rozbudowę i modernizację,

2) zachowuje się istniejące skrzyżowanie linii kolejowej z dojazdem z ul. Wrocławskiej do działek geodezyjnych nr: 94, 93, 91, 90/1, 90/2 i 82/3 (AM-5) i dopuszcza się – w uzgodnieniu z zarządcą linii kolejowej – poprawę jego parametrów,

3) przewiduje się lokalizację nowego skrzyżowania linii kolejowej z projektowaną ulicą dojazdową (oznaczoną symbolem „D”), zapewniającą dostęp z ul. Wrocławskiej do działek geodezyjnych nr 82/4 i 87; realizacja tego skrzyżowania wymaga ustalenia komisji złożonej z przedstawicieli PKP, władz lokalnych oraz policji,

4) w przypadku likwidacji linii kolejowej(ych) dopuszcza się przeznaczenie związanej(ych) z nią(nimi) części terenu na zagospodarowanie, którego zasady określono w § 10 („UP”).

6.  Do czasu realizacji planowanych elementów układu drogowego, zgodnego z ustaleniami niniejszego planu, zachowuje się dotychczasowe funkcje ulic/dróg i skrzyżowań niezbędnych do realizacji prawidłowej obsługi komunikacyjnej, w szczególności dotyczy to drogi wojewódzkiej (ulice: Wrocławska, Wiejska i Kuziennicza) oraz skrzyżowania ul. Kuzienniczej i ul. Wiejskiej. Także docelowe – zgodne z ustaleniami planu – zagospodarowanie terenu, o którym mowa w § 14, będzie możliwe po zrealizowaniu tego skrzyżowania (wraz z wiążącymi się z nim planowanymi odcinkami ulic).

R o z d z i a ł  II

Ustalenia szczegółowe dla jednostek terenowych

§ 8

1.  Wprowadza się podział obszaru objętego planem na jednostki terenowe, dla których w dalszej części uchwały określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania.

2.  Jednostkami terenowymi, o których mowa w ust. 1, są także pasy terenów dróg i terenów kolejowych w ich liniach rozgraniczających, dla których zasady zagospodarowania określono w § 6 ust. 1 i § 7.

§ 9

1.  Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem P, przeznacza się dla skoncentrowanej aktywności gospodarczej (i lokalizacji obiektów z nią związanych): wytwórczej i przetwórczej (przemysłowej), usługowo-produkcyjnej, naprawczej, usługowej (z wyjątkiem obiektów chronionych typu szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp., a także stacji paliw) oraz/lub dla lokalizacji magazynów, baz, składów.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) lokalizację ulic wewnętrznych według zasad określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3,

2) organizowanie/budowę parkingów (jedno- i wielopoziomowych),

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6,

4) lokalizację lub rozbudowę obiektów związanych z gospodarką komunalną, z wyjątkiem spalarni śmieci, składowisk odpadów komunalnych oraz oczyszczalni ścieków bytowych.

3.  Występująca na tych terenach zabudowa substandardowa (zdegradowana) powinna być poddana rehabilitacji lub likwidacji.

4.  Nie mniej niż 10% powierzchni poszczególnej nieruchomości (lub części nieruchomości, położonej w zasięgu terenu, o którym mowa w ust. 1, należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną.

§ 10

1.  Tereny, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UP, przeznacza się dla działalności gospodarczej: usługowej (z wyjątkiem obiektów chronionych typu szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp., a także stacji paliw), usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także wytwórczej i przetwórczej o niewielkiej skali i uciążliwości (drobny przemysł i rzemiosło produkcyjne).

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) lokalizację ulic wewnętrznych, według zasad określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3,

2) organizowanie/budowę parkingów (jedno- lub wielopoziomowych),

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6,

4) wprowadzanie zieleni urządzonej i elementów drobnej architektury.

§ 11

1.  Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem UO, przeznacza się dla usług oświaty.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się, pod warunkiem niekolidowania z usługami oświaty:

1) wprowadzanie usług towarzyszących oraz innego towarzyszącego zagospodarowania terenu (m.in. małej architektury),

2) lokalizację ulic wewnętrznych, według zasad określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3,

3) organizowanie/budowę parkingów,

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6.

3.  Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie powinno zająć łącznie więcej niż 15% powierzchni jednostki terenowej.

4.  Dopuszcza się wprowadzanie innego rodzaju usług w miejsce przeznaczenia określonego w ust. 1.

§ 12

1.  Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem U, przeznacza się dla obiektów usług handlu i/lub gastronomii.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) wprowadzanie zieleni urządzonej i elementów drobnej architektury,

2) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6.

3.  Nie mniej niż 20% powierzchni jednostki terenowej należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną.

§ 13

1.  Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem KS, przeznacza się dla stacji paliw oraz obiektu(-ów) gastronomii i innych usług towarzyszących.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację ulic wewnętrznych – według zasad określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3 – i innych elementów towarzyszącego zagospodarowania terenu, np. parkingów, a także sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6.

3.  Nie mniej niż 20% powierzchni jednostki terenowej należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną. Zieleń wysoka i średniowysoka powinna być sadzona w szczególności w sąsiedztwie granicy z terenem oznaczonym symbolem „UO”.

§ 14

1.  Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem KP, przeznacza się dla parkingu jedno- lub wielopoziomowego.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) lokalizację ulic wewnętrznych według zasad określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3,

2) lokalizację obiektów usługowych zajmujących nie więcej niż 20% powierzchni terenu,

3) lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych,

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6.

3.  Nie mniej niż 10% powierzchni jednostki terenowej należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną.

4.  Docelowe zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1–3, po zrealizowaniu skrzyżowania i związanych z nim odcinków ulic zbiorczych.

§ 15

1.  Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem EE, przeznacza się dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych (m.in. trafostacji).

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się, pod warunkiem niekolidowania z określonym wyżej przeznaczeniem:

1) przeprowadzanie innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom,

2) wprowadzanie zieleni urządzonej i elementów drobnej architektury.

3.  Dopuszcza się przeznaczenie terenów (terenu), o których mowa w ust. 1, oraz określenie zasad zagospodarowania jak dla jednego z sąsiadujących terenów, jeżeli po zagospodarowaniu co najmniej 80% obszaru zmiany planu, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale, okaże się, że rezerwa terenów (terenu) dla lokalizacji urządzeń energetycznych nie jest potrzebna.

§ 16

1.  Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 M, przeznacza się dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej (bez dopuszczenia nowej/dodatkowej zabudowy mieszkaniowej).

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

2) lokalizację zabudowy gospodarczej (dla drobnej, nieuciążliwej działalności gospodarczej z wyłączeniem rolniczej),

3) lokalizację obiektów administracji, finansów, zarządzania i/lub adaptację budyunku (-ów) mieszkalnego(-ych) na te funkcje,

4) lokalizację ulic wewnętrznych według zasad określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz parkingów i garaży związanych przestrzennie z budynkiem mieszkalnym lub towarzyszących jeden obiekt kubaturowy (tj. mieszkaniowo-gospodar-czy),

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6.

3.  Dopuszcza się – za zgodą właściciela(-i) i/lub władającego(-ych) nieruchomością – przeznaczenie jednostki terenowej lub jej części (i odpowiednią adaptację lub wymianę istniejącej zabudowy), o której mowa w ust. 1, na zabudowę służącą działalności gospodarczej, której ewentualna uciążliwość nie może pogarszać standardów wymaganych dla najbliżej położonych lokali mieszkaniowych lub obiektów chronionych (o których mowa w § 5 ust. 4). W przypadku eliminacji dotychczasowej funkcji mieszkaniowej z całego tego terenu, stają się obowiązujące ustalenia określone w § 10 (tj. włączenie terenu do sąsiadującej jednostki o symbolu „UP”).

§ 17

1.  Teren, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2 M, przeznacza się dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej (bez dopuszczenia nowej/dodatkowej zabudowy mieszkaniowej).

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

2) lokalizacje zabudowy gospodarczej (dla drobnej, nieuciążliwej działalności gospodarczej z wyłączeniem rolniczej),

3) lokalizację obiektów administracji, finansów, zarządzania i/lub adaptację istniejącego budynku mieszkalnego na te funkcje,

4) lokalizację ulic wewnętrznych według zasad określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz parkingów i garaży (maksymalnie dla dwóch samochodów osobowych lub dostawczych),

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6,

6) lokalizację obiektów i urządzeń kolejowych.

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku modernizacji istniejących budynków mieszkalnych należy zachować ich walory architektoniczne.

4.  Dopuszcza się – za zgodą właściciela(-i) i/lub władającego(-ych) nieruchomościami – przeznaczenie jednostki terenowej lub jej części (i odpowiednią adaptację, wymianę lub usunięcie istniejącej zabudowy), o której mowa w ust. 1, na:

1) funkcje związane z transportem kolejowym; w takim przypadku obowiązują ustalenia § 7 ust. 6,

2) funkcje określone w § 10 ust. 1; w takim przypadku obowiązują ustalenia § 10.

5.  W przypadku zagospodarowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dopuszcza się kompleksowe zagospodarowanie, łącznie z sąsiadującymi terenami o symbolu „KK”.

§ 18

1.  Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN, przeznacza się dla zielni niskiej urządzonej.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 – przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów wynikających z sąsiedztwa gazociągu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 i 10 – dopuszcza się:

1) przeprowadzanie ciągów/ścieżek pieszych i tras rowerowych,

2) wprowadzanie elementów drobnej architektury,

3) sadzenie drzew i krzewów, z wyłączeniem pasa nad gazociągiem, poszerzonego z każdej strony o 5,0 m (od zewnętrznej ścianki gazociągu),

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tej sieci, w sposób określony w § 5 ust. 6.

R o z d z i a ł  III

Ustalenia końcowe

§ 19

Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30%. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywalnych na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§ 20

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotychczasowych gruntów chronionych, w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla których w niniejszej uchwale ustalono inne przeznaczenie niż dotychczasowe.

§ 21

Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu, tracą moc ustalenia planów, o których mowa w § 1 ust. 3.

§ 22

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jawora.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                   RADY MIEJSKIEJ

                                             PRZEMYSŁAW ŻOŁEK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 535)