Wrocław, dnia 27 marca 2001 r.

Nr 25

TREŚĆ:

Poz.:

 

ZARZĄDZENIE:

255 –

Starosty Jeleniogórskiego z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

957

POROZUMIENIA:

256 –

zawarte w dniu 2 stycznia 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Zarządem Gminy Miejskiej Lubin w sprawie przekazania zarządu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

958

257 –

zawarte w dniu 30 stycznia 2001 r. pomiędzy gminą wiejską Bolesławiec a gminą miejską Bolesławiec w sprawie powierzenia gminie miejskiej Bolesławiec zadań własnych gminy wiejskiej Bolesławiec w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

959

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

258 –

z dnia 16 marca 2001 r. zawierająca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Oława Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

967

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 6,22 zł