D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 13 listopada 2000 r. Nr 44

Tresc:

Poz:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 716

nr XXVII/151/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1984

poz. 717 –

nr XLI/242/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/151/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988

poz. 718 –

nr XXV/35/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Bagieniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988

poz. 719 –

nr XXV/36/2000 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Tomkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1992

poz. 720 –

nr 0150/XXIV/206/2000 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 0150/XXII/198/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Oborniki Śląskie stałych obwodów głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1995

poz. 721 –

nr X/35/00 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/90 Rady Miasta i Gminy w Radkowie w sprawie statutu Gminy Radków . . . . . . . . . . . . . . . .

1995

DECYZJE:

poz. 722 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 2000 r. nr OWR-820/746-B/16/2000/II/HC zatwierdzająca taryfę dla ciepła Fabryki Dywanów Kowary S.A. z siedzibą w Kowarach . . . . . . . . .

1996

poz. 723 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 listopada 2000 r. nr OWR-820/375-A/11/2000/II/CP zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. z siedzibą w Lubaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2000

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362