D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 7 listopada 2000 r. Nr 43

Treść:

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 706

nr 178 z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 1 i do Rady Gminy w Miękini w okręgu wyborczym nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1954

UCHWAŁA RADY POWIATU:

poz. 707

nr XXVI/135/2000 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmian statutu Powiatu Złotoryjskiego . . . . .

1955

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 708

nr XVI/129/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i komercyjnej działalności usługowej w Przemkowie przy ulicach Fabrycznej i Zielonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1955

poz. 709

nr XVIII/143/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/129/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i komercyjnej działalności usługowej w Przemkowie przy ul. Fabrycznej i Zielonej . . . . . . . . . . . .

1970

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 710

nr III/XI/43/99 Rady Gminy w Domaniowie z dnia 8 września 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . .

1970

poz. 711

nr 123/XVIII/00 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Ruda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1971

poz. 712

nr 124/XVIII/00 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów . . . . . . . . . . . . . . . .

1972

DECYZJE:

poz. 713

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2000 r. nr OWR-820/193-B/41/2000/I/AŁ zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1972

poz. 714

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2000 r. nr OWR-820/460-A/11/2000/I/GM zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa Polar Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1977

POSTANOWIENIE:

poz. 715

nr 43 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy w Jemielnie przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1980

 

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362