2419

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 czerwca 2004 r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/96/2000 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek opłat i zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIV/96/2000 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia stawek opłat i zasad świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 liczbę “36 zł“ zastępuje się liczbą “46 zł + + VAT”;

2) w § 2 liczbę “18 zł“ zastępuje się liczbą “36 zł + + VAT”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

STANISŁAW BIEŃ