2418

UCHWAŁA RADY GMINY W DZIADOWEJ KŁODZIE

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie Statutu Sołectwa Stradomia Dolna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, 2, 3, art. 48 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Dziadowej Kłodzie uchwala:

STATUT SOŁECTWAWSI STRADOMIA DOLNA GMINY DZIADOWA KŁODA

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Sołectwo Stradomia Dolna jest jednostką pomocniczą Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 2

Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Stradomia Dolna, w tym:

1) jego zadania i zakres działania,

2) organizację i zasady działania jego organów,

3) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania,

4) uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,

5) zasady gospodarki finansowej,

6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.

§ 3

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dziadowa Kłoda,

2) Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego Statutu,

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,

4) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,

5) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,

6) Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa,

7) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.

§ 4

1. Sołectwo obejmuje obszar, którego granice zaznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

R O Z D Z I A Ł II

Zakres działania Sołectwa

§ 5

1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

1) inicjowanie działań organów Gminy,

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy,

3) podejmowanie rozstrzygnięć,

4) podejmowanie innych czynności i działań.

3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

§ 6

1. Do zakresu działania Sołectwa należy:

1) inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy,

2) opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/26/04 z dnia 20 lipca 2004 r. stwierdza się nieważność § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a),

b) uchwalonych przez Radę Gminy programów gospodarczych,

c) budżetu Gminy,

d) określenia przez Radę Gminy zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i położonych na terenie Sołectwa,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, dotyczących:

a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie Sołectwa,

b) sieci przedszkoli i szkół,

4) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:

a) zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych składników mienia komunalnego, przekazanych Sołectwu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,

b) określenia przeznaczenia środków z budżetu Gminy na realizację zadań Sołectwa,

5) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Gminy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane po zapewnieniu na nie środków finansowych w budżecie Gminy.

R O Z D Z I A Ł III

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 7

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§ 8

1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 6 ust. 1, z wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego,

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/26/04 z dnia 20 lipca 2004 r. stwierdza się nieważność § 8 ust. 2 pkt 2),

3) określenie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przyznanych Sołectwu oraz dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu przez Radę Gminy,

4) określenie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu,

5) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

§ 9

1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może wyłaniać specjalną komisję.

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust. 2, jest uprawniona do:

1) żądania wyjaśnień,

2) przeglądania dokumentów,

3) przeprowadzania oględzin.

§ 10

1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. W przypadku gdy Przewodniczący zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dowodu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

§ 11

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1–3,

5) udziału w głosowaniu,

6) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.

§ 12

1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie organów Gminy,

c) na wniosek pisemny 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

§ 13

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu członkowi Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

§ 14

1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu głosu poza kolejnością,

3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odebraniu głosu,

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.

2. Obsługę techniczno-biurową, w tym protokołowania Zebrania Wiejskiego zapewnia Urząd Gminy.

§ 16

1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych, uczestniczących w nim.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje się odpowiednio “Regulamin Rady Gminy”.

§ 18

1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności;

1) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

2) wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

4) wykonywanie uchwał organów Gminy,

5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. Rada Gminy może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 19

1. W zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 1–3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 5 osób.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

4. Czynności wspomagania Sołtysa, o jakich mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 12–15,

2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.

§ 20

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jego członków następuje na Zebraniu Wiejskim przed upływam kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrań Wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z niniejszym Statutem.

§ 21

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 22

Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 23

1. Obsługę techniczno-biurową organów Sołectwa zapewnia Urząd Gminy.

R O Z D Z I A Ł IV

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 24

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:

a) tajności,

b) bezpośredniości,

c) powszechności,

d) równości.

§ 25

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności Rady Gminy.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta Gminy.

3. Zarządzenie, o jakim mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. Zarządzenie, o jakim mowa w ust. 1, Wójt Gminy podejmuje najpóźniej na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Gminy.

5. Zarządzenie, o jakim mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w poszczególnych Sołectwach.

§ 26

1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie powołuje 3 lub 5-osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy:

a) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

c) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.

§ 27

1. Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§ 28

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 29

1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa, przewodniczący komisji, o jakiej mowa w § 27 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej głosów. Jeżeli dwóch kandydatów uzyskało taką samą – największą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, a na liście kandydatów umieszcza się tych dwóch kandydatów.

§ 30

1. Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru członków Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Postanowienie § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

R O Z D Z I A Ł V

Mienie przekazane Sołectwu Stradomia Dolna

§ 31

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, w tym i z mienia gminnego, przekazywanego przez gminę i rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym niniejszym Statutem.

2. Przekazaniu, o jakim mowa w ust. 1, podlegają następujące składniki mienia komunalnego.

1) Budynek świetlicy wiejskiej o wartości 24481,85 zł położony na działce nr 161 o powierzchni 700 m˛, której wartość wynosi 500,00 zł KW nr 57857 oraz ogrodzenie o wartości 2646,10 zł.

2) Boisko sportowe położone na działce nr 185 o powierzchni 14400 m˛, której wartość wynosi 1000 zł KW nr 58256.

§ 32

1. Sołectwo jest upoważnione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego określonych w § 31 ust. 2, o ile nie jest to sprzeczne z ich społeczno--gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze składników mienia określonych w § 31 ust. 2,

3) konserwacji i remontach składników mienia przeznaczonych do powszechnego użytku oraz używanych bezpośrednio przez organy Sołectwa.

2. W sprawach określonych w ust. 1 Sołtys jest upoważniony do składania oświadczeń woli względem osób trzecich oraz reprezentowania Sołectwa na zewnątrz.

R O Z D Z I A Ł VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 33

Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy w ilości umożliwiającej realizację zadań, określonych niniejszym Statutem.

§ 34

Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 35

W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków niezbędnych na realizację zadań Sołectwa, Sołtys w terminie do 15 października każdego roku sporządza preliminarz wydatków.

R O Z D Z I A Ł VII

Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 36

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 37

Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy, Sekretarz Gminy, a w sprawach finansowych – Skarbnik Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/26/04 z dnia 20 lipca 2004 r. stwierdza się nieważność § 37 we fragmencie “Sekretarz Gminy, a w sprawach finansowych – Skarbnik Gminy”).

§ 38

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji jednostek organizacyjnych Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1, organy wymienione mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 39

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Wójt Gminy.

§ 40

1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Wójta Gminy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wójt Gminy może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzględnia wskazówek, Wójt Gminy może wydać uchwałę zastępczą.

4. O podjęciu uchwały zastępczej powiadamia Radę Gminy na jej najbliższej sesji.

§ 41

1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy może w drodze uchwały odwołać Sołtysa.

2. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o odwołaniu Sołtysa, Wójt Gminy wyznacza osobę, która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2 Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa.

§ 42

1. W przypadku nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez Sołtysa i Zebranie Wiejskie, Wójt Gminy może za zgodą Rady Gminy wyrażonej w formie odrębnej uchwały podjąć uchwałę o zawieszeniu wymienionych organów i ustanowieniu Zarządcy Sołectwa.

2. Zarządca Sołectwa przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów Sołectwa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji wybieralnych organów Sołectwa.

R O Z D Z I A Ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 43

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy, siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 44

1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 45

Traci moc uchwała nr XIX/114/92 z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie Statutu Sołectwa.

§ 46

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

EUGENIUSZ WIECZOREK

Załącznik nr 1 do Statutu Sołectwa (poz. 2418)