2407

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PASZOWICE – CENTRUM

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) i art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXX/189/2002 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Paszowice uchwala, co następuje:

R O Z D Z I A Ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP PASZOWICE – CENTRUM, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

1) rysunku MPZP w skali 1:5000 stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie:

a) granic obszaru objętego planem,

b) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,

c) funkcji terenów,

d) granicy Parku Krajobrazowego “Chełmy”,

e) granic stref “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

f) strefy “K” ochrony krajobrazu,

g) granic strefy 15 m od osi napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV,

h) granic stref ochronnych od gazociągów wysokiego ciśnienia,

i) granicy strefy ochronnej 50 m od cmentarza,

j) granic stref 50 m oraz 70 m od drogi krajowej nr 3,

2) zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć MPZP PASZOWICE – CENTRUM, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:5000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie,

4) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultury oraz oświaty i wychowania, a także usługi związane z administracją,

5) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych oraz usług sportu i rekreacji,

6) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów (o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2), urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację.

R O Z D Z I A Ł II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

R O Z D Z I A Ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 7

Zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej

1. Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w terenach przeznaczonych pod inwestycje uzbrojenie terenów należy wykonać przed przystąpieniem do zabudowy. Dopuszcza się realizację etapową,

2) sieci uzbrojenia technicznego (napowietrznego oraz podziemnego) należy zaprojektować kompleksowo,

3) wszystkie sieci uzbrojenia technicznego należy lokalizować w liniach rozgraniczających terenów komunikacji,

4) w przypadku braku możliwości realizacji uzbrojenia w liniach rozgraniczających komunikacji publicznej i wewnętrznej dopuszcza się realizację sieci w terenach rolnych, mieszkaniowych oraz usługowych – za zgodą osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości,

5) dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów we własnym zakresie,

6) ze względu na bliskie sąsiedztwo miasta Jawor, w zakresie uzbrojenia terenu dopuszcza się współpracę polegająca na wspólnym realizowaniu sieci oraz urządzeń uzbrojenia technicznego.

2. Zasady obsługi terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) przewiduje się zaopatrzenie z wodociągu wiejskiego – po rozbudowie,

2) dopuszcza się współpracę z Miastem Jawor w ww. zakresie i zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego.

3. Zasady obsługi terenu w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) sieć niskiego napięcia:

a) na rysunku planu nie wskazano tras przebiegu istniejącej oraz projektowanej sieci niskiego napięcia,

b) za zgodne z planem uznaje się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejących linii, a także lokalizację nowych pod warunkiem zachowania następujących zasad:

• nowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia (napowietrzne i kablowe) należy prowadzić w liniach rozgraniczających komunikacji,

• w przypadku braku możliwości realizacji sieci w liniach rozgraniczających komunikacji dopuszcza się realizację sieci w terenach rolnych, mieszkaniowych, usługowych oraz produkcyjnych – za zgodą osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną poszczególnych działek – zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny,

2) trafostacje oraz inne urządzenia związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną:

a) na rysunku planu wskazano tereny istniejących trafostacji na wydzielonych działkach oraz tereny przeznaczone pod projektowane urządzenia związane z zaopatrzeniem terenów w energię elektryczną – pozostałe urządzenia (w tym istniejące stacje słupowe oraz te, które nie posiadają wydzielonych działek) zlokalizowane są w terenach mieszkaniowych, usługowych lub rolnych,

b) za zgodne z planem uznaje się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejących urządzeń, a także lokalizację nowych pod warunkiem zachowania następujących zasad:

• nowe trafostacje oraz inne urządzenia związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną – należy lokalizować w terenach wskazanych na rysunku planu,

• w przypadku konieczności lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych poza terenami wskazanymi na rysunku planu należy je zlokalizować w liniach rozgraniczających komunikacji lub w granicach terenów wskazanych pod inwestycje za zgodą osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, przy zachowaniu zasad dotyczącymi poszczególnych terenów, określonych w § 3 niniejszej uchwały,

• w stosunku do ww. urządzeń elektroenergetycznych należy wprowadzić strefy ochronne określone w odrębnych przepisach,

3) linie średniego napięcia – istniejące i projektowane:

a) na rysunku planu nie wskazano tras przebiegu istniejącej oraz projektowanej sieci średniego napięcia,

b) za zgodne z planem uznaje się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejących linii, a także lokalizację nowych pod warunkiem zachowania następujących zasad:

• nowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia (napowietrzne i kablowe) należy prowadzić w liniach rozgraniczających komunikacji,

• w przypadku braku możliwości realizacji sieci w liniach rozgraniczających komunikacji dopuszcza się realizację sieci w terenach rolnych, mieszkaniowych, usługowych oraz produkcyjnych – za zgodą osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości,

• dla wszystkich linii elektroenergetycznych średniego napięcia (istniejących i projektowanych) ustala się strefę ochronną o szerokości 10 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów – wolną od budynków mieszkalnych oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

c) przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem – na zasadach określonych przez Zarządcę sieci, tj.: po uzyskaniu warunków przebudowy oraz zawarciu stosownej umowy dotyczącej usunięcia kolizji oraz sposobu rozliczania kosztów ww. przebudowy,

4) istniejące linie napowietrzne wysokiego napięcia:

a) na rysunku planu wskazano orientacyjny przebieg linii wysokiego napięcia 110 kV,

b) należy zachować strefę ochronną w odległości 15 m od osi ww. linii – wolną od zabudowy (nie dotyczy urządzeń związanych z terenami komunikacji oraz obiektów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną),

5) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi (w przypadku zmiany zagospodarowania terenów położonych w granicach stref ochronnych linii oraz wynikającą z niej koniecznością przebudowy, rozbudowy lub podwyższenia linii oraz zmianą jej obostrzenia) – na zasadach określonych przez Zarządcę sieci, tj.: po uzyskaniu warunków przebudowy oraz zawarciu stosownej umowy dotyczącej usunięcia kolizji.

4. Zasady obsługi terenu w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) docelowo przewiduje się zaopatrzenie terenów w gaz przewodowy – na zasadach określonych przez Zarządcę sieci oraz zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie ogrzewania:

1) systemy ogrzewania obiektów na całym obszarze objętym planem – indywidualne, paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, olej opałowy, energię elektryczną,

2) dopuszcza się współpracę z miastem Jawor w zakresie realizacji zdalczynnej sieci grzewczej.

6. Unieszkodliwienie odpadów stałych poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na gminne wysypisko.

§ 8

Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych

Dla całego terenu w granicach opracowania należy zapewnić:

1) docelowo – system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz gminnej oczyszczalni ścieków,

2) dopuszcza się inne kompleksowe rozwiązania – z wykluczeniem rozwiązań indywidualnych, tj.: rozsączkowanie na działce,

3) dopuszcza się współpracę z miastem Jawor w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

§ 9

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z lokalizacji sieci infrastruktury technicznej oraz z potrzeb ochrony zdrowia ludzi

1. Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych:

1) w stosunku do istniejących oraz projektowanych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia należy zachować strefę ochronną 5 m od osi linii (dotyczy nowo projektowanych budynków mieszkalnych oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi),

2) w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia należy zachować strefę ochronną 15 m od osi linii (dotyczy wszystkich nowo projektowanych obiektów z wyjątkiem urządzeń związanych z komunikacją oraz obsługą komunikacji, a także obiektów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną).

2. Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów:

1) w stosunku do terenów położonych wzdłuż istniejącego gazociągu DN 400 o ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa relacji Jawor – Jelenia Góra:

a) wzdłuż gazociągów należy zachować następujące strefy ochronne,

• dla parkingów – w odległości 30 m od gazociągu do granicy terenu,

• dla wolno stojących budynków niemieszkalnych – w odległości 25 m od gazociągu do rzutu budynku,

• dla budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej – w odległości 35 m od gazociągu do rzutu budynku,

• dla baz paliw płynnych oraz gazu – w odległości 40 m od gazociągu do granicy terenu lub ogrodzenia bazy,

• dla zespołów wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie – w odległości 50 m od gazociągu do linii zwartej zabudowy,

• dla zakładów przemysłowych – w odległości 50 m od gazociągu do granicy terenu,

• dla obiektów użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego – w odległości 65 m od gazociągu do granicy terenu),

dla drzew i krzewów – w odległości 2 m od gazociągu,

b) w granicach stref ochronnych wprowadza się następujące ustalenia:

• operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość gazociągu oraz jego prawidłową eksploatację,

• należy zapewnić swobody dojazd do sieci infrastruktury technicznej oraz umożliwić swobodne przemieszczanie się wzdłuż gazociągu,

• nakaz uzgadniania lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego,

• zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu,

2) w stosunku do terenów położonych wzdłuż istniejącego gazociągu DN 100 o ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa relacji Jawor – Jelenia Góra oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stacji redukcyjno pomiarowej I0:

a) należy zachować następujące strefy ochronne,

• dla parkingów – w odległości 20 m od gazociągu do granicy terenu,

• dla wolno stojących budynków niemieszkalnych – w odległości 15 m od gazociągu do rzutu budynku,

• dla budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej – w odległości 20 m od gazociągu do rzutu budynku,

• dla zespołów wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie – w odległości 25 m od gazociągu do linii zwartej zabudowy,

• dla zakładów przemysłowych – w odległości 25 m od gazociągu do granicy terenu,

• dla obiektów użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego – w odległości 35 m od gazociągu do granicy terenu),

• dla drzew i krzewów – w odległości 2 m od gazociągu,

b) w granicach stref ochronnych wprowadza się następujące ustalenia:

• operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość gazociągu oraz jego prawidłową eksploatację,

• należy zapewnić swobody dojazd do sieci infrastruktury technicznej oraz umożliwić swobodne przemieszczanie się wzdłuż gazociągu,

• nakaz uzgadniania lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego,

• zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu.

3. Dopuszcza się zmniejszenie ww. stref ochronnych od sieci uzbrojenia technicznego na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawnych oraz po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez Zarządców poszczególnych sieci.

R O Z D Z I A Ł IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

1. Dla terenów położonych w granicach otuliny Parku Krajobrazowego “Chełmy” obowiązuje zasada, iż przy projektowaniu ewentualnych obiektów należy uznać priorytet ochrony krajobrazu.

2. Dla terenów położonych w granicach Parku Krajobrazowego “Chełmy” obowiązują następujące zasady:

1) podejmując działania inwestycyjne w granicach parku należy uznać priorytet ochrony krajobrazu,

2) w zakresie budownictwa i architektury:

a) nowa zabudowa powinna harmonizować z otaczającym krajobrazem,

b) projektowane budynki wpisane w lokalną tradycję architektoniczno-budowlaną, o wysokich walorach architektonicznych,

c) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci 35ş–45ş,

d) wszystkie decyzje w sprawie lokalizacji budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, usługowo-produkcyjnych oraz obiektów turystyczno-sportowych należy opiniować z Dyrektorem Parku Krajobrazowego “Chełmy”,

3) w zakresie infrastruktury technicznej oraz drogowej:

a) na całym obszarze objętym planem wyklucza się lokalizację masztów telefonii komórkowej,

b) wszystkie decyzje w sprawie lokalizacji nowej infrastruktury drogowej (drogi, mosty) oraz nowych sieci uzbrojenia technicznego napowietrznego i podziemnego (słupy, wiatraki, turbiny, trafostacje, gazociągi) należy opiniować z Dyrektorem Parku Krajobrazowego “Chełmy”.

§ 11

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony zasobów wód, zdrowia ludzi oraz ochrony przed powodzią

1. Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach terenu zewnętrznego ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy w Przybkowie. W związku z powyższym na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady:

1) wprowadza się bezwzględny zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych oraz do gruntu nieoczyszczonych ścieków,

2) grunty narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być odprowadzone i oczyszczone,

3) lokalizacja nowych zakładów przemysłowych, ferm hodowlanych, magazynów produktów ropopochodnych, innych substancji chemicznych i rurociągów do ich transportu, wysypisk, wylewisk i innych urządzeń do utylizacji odpadów, nowych cmentarzy oraz powiększania istniejących, nowych miejsc grzebania zwierząt wymaga pozytywnej opinii właściwego ds. ochrony środowiska Wydziału Urzędu Wojewódzkiego oraz właściwych służb Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

2. Dla terenów położonych w rejonie zagrożenia zalewaniem wodami powodziowymi (położonych w oznaczonych na rysunku planu granicach zasięgu największej historycznej powodzi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie potoku “Paszówka”, oznaczonego symbolem WO 1 obowiązują następujące szczególne zasady zagospodarowania terenu:

1) wyklucza się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

2) wyklucza się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,

3) wyklucza się prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a także ich składowania,

4) wyklucza się sadzenie drzew i krzewów (nie dotyczy plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin lub służących do wzmacniania brzegów, obwałowań i odsypisk),

5) wyklucza się w granicach dolin rzek lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu oraz wykonywania innych robót z wyjątkiem prac związanych z regulacją lub utrzymaniem wód.

3. Dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych w celu umożliwienia konserwacji wprowadza się pasy wolne od wszelkiego zainwestowania (w tym płotów i ogrodzeń) o szerokości 3 m po obu stronach cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych.

4. Dla inwestycji położonych na gruntach zdrenowanych obowiązują następujące szczególne zasady zagospodarowania terenu:

1) należy ograniczyć powierzchnię utwardzoną (w tym powierzchnię zabudowy),

2) należy przebudować system drenarski (po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez właściwy Zarząd ds. melioracji).

§ 12

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony gruntów rolnych i leśnych

Ze względu na występowanie w obszarze objętym planem gruntów rolnych na glebach II, III i IV klasy zaleca się ochronę polegającą na:

1) intensyfikacji upraw na terenach rolniczej przestrzenie produkcyjnej, oznaczonych symbolami RP 1 oraz RP 2,

2) utrzymaniu powierzchni biologicznie czynnej na każdej z działek w zakresie określonym w § 3 niniejszej uchwały.

§ 13

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

1. Ustanawia się strefę “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach wskazanych na rysunku planu.

1) strefę ustanawia się dla następujących obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

a) kościół parafialny p.w. św. Trójcy, wpis do rejestru nr 155/L z dnia 27 lipca 1961 r.,

b) kościół pomocniczy p.w. św. Trójcy, wpis do rejestru nr 1033/L z dnia 19 grudnia 1960 r.,

c) plebania, wpis do rejestru nr 281/L z dnia 6 czerwca 1972 r.,

d) cmentarz parafialny, wpis do rejestru nr 920/L z dnia 16 lutego 1990 r.

e) cmentarz przykościelny, wpis do rejestru nr 921/L z dnia 16 lutego 1990 r.,

2) dla terenów położonych w granicach strefy “A” obowiązują następujące zasady:

a) wprowadza się bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową, pierwszeństwo mają wszelkie działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,

b) wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne na obszarze tej strefy należy uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków,

c) należy dążyć do zachowania historycznego układu przestrzennego. W przypadku zniszczonych elementów układu należy dążyć do ich odtworzenia,

d) należy poddać konserwacji zachowane elementy układu przestrzennego,

e) poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu,

f) należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną,

g) należy sukcesywnie usuwać i przebudowywać obiekty dysharmonizujące,

h) należy podtrzymać utrwalone funkcje historycznie oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów,

i) wszelkie prace i roboty na terenie wpisanym do rejestru zabytków należy uzyskać zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,

j) inwestor wszelkie działania poniżej poziomu terenu na terenie strefy “A” szczególnej ochrony konserwatorskiej winien uzgodnić z właściwym organem Służby Ochrony Zabytków i przeprowadzić za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. Ustanawia się strefę “K” ochrony krajobrazu, która obejmuje południowo-wschodnią część wsi Paszowice. tj.: obszary o wyglądzie ukształtowanym w wyniku działalności ludzkiej, a w szczególności panoramę Paszowic od strony Bolkowa. Granicę strefy stanowi oś podłużna wsi wytyczona przez drogi oznaczone na rysunku planu symbolami: KL 1, KGP 1, KL 3.

1) dla terenów położonych w granicach ww. strefy obowiązują następujące zasady:

a) należy przyznać pierwszeństwo działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, przede wszystkim w stosunku do istniejących obiektów budwlanych,

b) należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,

c) nowe formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz – nowe obiekty powinny nawiązywać formą, ukształtowaniem oraz gabarytami do istniejącej zabudowy,

d) należy utrzymywać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym, a w przypadku wprowadzania nowych elementów winny one podnosić estetyczne wartości tych terenów i podkreślać ich związek przestrzenny z historycznym założeniem urbanistycznym,

e) w przypadku lokalizacji nowych obiektów należy uzyskać pozytywną opinię właściwego oddziału Służby Ochrony Zabytków.

3. Ustanawia się strefę “OW” obserwacji archeologicznej, która obejmuje obszar całej zabudowy, tj.: wszystkie tereny zainwestowane oraz wskazane w niniejszym planie do zainwestowania. Dla terenów położonych w granicach ww. strefy oraz dla terenów położonych w granicach zabytkowych stanowisk archeologicznych obowiązują następujące zasady:

1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne (także: zakładanie infrastruktury technicznej oraz inne wykopy ziemne) mogą być realizowane po uzgodnieniu i uzyskaniu zezwolenia właściwego organu do spraw ochrony zabytków archeologicznych na przeprowadzenie ww. prac,

2) roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, a w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych teren należy udostępnić w celu przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

4. Na pozostałych terenach, poza wskazanym strefami oraz poza granicami stanowisk archeologicznych, wprowadza się obowiązek informowania właściwych organów Służby Ochrony Zabytków o podejmowanych robotach ziemnych. Inwestor zobowiązany jest do powiadomić ww. organy o dacie rozpoczęcia i zakończenia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

5. Na obszarze objętym planem występują następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

1) kościół parafialny p.w. św. Trójcy, wpis do rejestru nr 155/L z dnia 27 lipca 1961 r.,

2) kościół pomocniczy p.w. św. Trójcy, wpis do rejestru nr 1033/L z dnia 19 grudnia 1960 r.,

3) plebania, wpis do rejestru nr 281/L z dnia 6 czerwca 1972 r.,

4) cmentarz parafialny, wpis do rejestru nr 920/L z dnia 16 lutego 1990 r.

5) cmentarz przykościelny, wpis do rejestru nr 921/L z dnia 16 lutego 1990 r.

6. Na obszarze objętym planem występują następujące obiekty wpisane do wykazu dóbr kultury:

 

1)

klub

 

pocz. XX

 

2)

budynek stacyjny ob.Punkt Skupu Zboża

 

pocz. XX

 

3)

budynek gospodarczy

nr 14

poł. XIX

 

4)

dom mieszkalny

nr 17

kon. XIX

 

5)

dom mieszk.-gospodarczy

nr 18

kon. XIX

 

6)

dom mieszkalny

nr 21

kon. XIX

 

7)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszk.-gospodarczy II
 2. dom mieszkalny I

nr 24

nr 24

2 poł. XIX

1853 r.

8)

dom mieszk. z zajazdem “Pod Kasztanami”

nr 25

XIX/XX

 

9)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy

 

nr 28

 

poł. XIX

 

10)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszk.-gospodarczy
 2. bud.gospodarczy

 

nr 29

nr 29

 

po poł. XIX

kon. XIX

 

11)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy z murami i bramą

 

nr 31

 

kon. XIX

kon. XIX

 

12)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy
 3. bud.gospodarczy

nr 34

nr 34

nr 34

kon. XIX

1 poł. XIX

poł. XIX

 

13)

dom mieszk.-gospodarczy PGR

nr 35

poł. XIX

 

14)

dom mieszkalny

nr 39

pocz. XX

 

15)

dom mieszk.-gospodarczy

nr 43

kon. XIX

 

16)

dom mieszk.-gospodarczy

nr 46

poł. XIX

 

17)

dom mieszkalny

nr 48

2 poł. XIX

 

18)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszk.-gospodarczy
 2. bud.gospodarczy

 

nr 51

 

kon. XIX

2 poł. XIX

 

19)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy

 

nr 129

 

po poł. XIX

po poł. XIX

 

20)

dom mieszkalny ze świetlicą

nr 136

pocz. XX

 

21)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy

 

nr 141

nr 141

 

ok. poł. XIX

1862 r.

 

22)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy

 

nr 155

 

2 poł. XIX

1 poł. XIX, pocz.XX

 

23)

dom mieszkalny

nr 164

1 poł. XIX, pocz.XX

 

24)

dom mieszk.-gospodarczy

nr 171

1 poł. XIX, pocz.XX

 

25)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszk.-gospodarczy
 2. bud.gospodarczy I
 3. bud.gospodarczy II

 

nr 178

 

 

 

pocz. XIX, pocz. XX

1857 r.

2 poł. XIX

 

26)

dom mieszkalny

nr 179

kon. XIX

 

27)

dom mieszkalny

nr 183

XIX/XX

 

28)

dom mieszkalny

obok numeru 191

pocz. XX

 

29)

dom mieszkalny w kierunku na Lipę

za numerem 201

1 poł. XIX

 

30)

dom mieszkalny

nr 204

kon. XIX

 

31)

dom mieszkalny

nr 205

poł. XIX, pocz. XX

 

32)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy

 

nr 211

 

1862 r.

po poł. XIX

 

33)

dom mieszkalny

nr 212

poł. XIX

 

34)

zespół mieszk.-gospodarczy

 1. dom mieszkalny
 2. bud.gospodarczy

 

nr 218

 

1877, pocz. XX

2 poł. XIX

 

35)

dom mieszkalny

obok numeru 218

2 poł. XIX

 

36)

dom mieszkalny

nr 227

ok. 1870 r.

 

37)

stodoła (zespół z domem nr 227)

nr 227

ok. 1870 r.

 

38)

dom mieszkalny

nr 228

poł. XIX, l. 50 XX w.

 

39)

bud.ospodarczy

nr 235

po poł. XIX

 

40)

dom mieszkalny

nr 237

1 poł. XIX, pocz. XX

 

41)

dom mieszkalny bez numeru

obok numeru 234

2 poł. XIX

Na prowadzenie robót budowlanych przy ww. obiektach inwestor winien uzyskać pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.

R O Z D Z I A Ł V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

Ustalenia Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paszowice zatwierdzonego uchwałą nr XXI/83/88 Rady Gminy Paszowice dnia 27 stycznia 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 10, poz. 147 z 1988 r.) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami, w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 15

W razie zbycia terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%, a w przypadku nieruchomości komunalnych odstępuje się od pobierania opłaty.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paszowice

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK

Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Paszowice z dnia 16 czerwca 2004 r. (poz. 2407):

Część 1 /135 kB/

Część 2 /129 kB/

Część 3 /125 kB/