2403

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia zasad, rozmiaru zniżek i zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, logopedom, psychologom i wymiaru zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7, w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Nauczycielom, pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radków udziela się zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.

§ 2

Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela do liczby godzin określonych w tabeli:

Lp.

Stanowisko Kierownicze

Tygodniowy

wymiar zajęć

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:

– 2 oddziały

– 3 odziały

– 4 – 5 oddziałów

– 6 i więcej oddziałów

 

12

10

8

6

 

12

10

Wicedyrektor przedszkola liczącego

– 4 – 5 oddziałów

– 6 i więcej oddziałów

2.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącego:

– 4 oddziałów

– 5 – 6 oddziałów

– 7 – 8 oddziałów

– 9 – 16 oddziałów

– 17 i więcej oddziałów

 

10

8

6

5

3

 

14

12

10

8

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:

– do 6 oddziałów

– 7 – 8 oddziałów

– 9 – 16 oddziałów

– 17 i więcej oddziałów

3.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem, do której na zajęcia uczęszcza:

– do 30 wychowanków

– od 31 do 80 wychowanków

– od 81 do 120 wychowanków

– powyżej 120 wychowanków

 

22

20

18

16

§ 3

Ustalony w § 2 wymiar godzin zajęć odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4

Zniżka godzin, o której mowa w § 2, może być cofnięta w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki.

§ 5

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkole lub placówce, mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, gdzie pełnią te funkcje.

§ 6

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją szkoły, Burmistrz Miasta i Gminy Radków może zwolnić nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub placówce od obowiązku realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

§ 7

Zwolnienie, o którym mowa w § 6, wyklucza przydzielenie godzin ponadwymiarowych.

§ 8

Zastrzeżenie, o którym mowa w § 7, nie dotyczy zastępstw doraźnych.

§ 9

Etat kierownika świetlicy tworzy się na umotywowany wniosek dyrektora szkoły za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie.

§ 10

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących norm:

– nauczyciel pedagog – 26 godzin,

– nauczyciel logopeda – 20 godzin,

– nauczyciel psycholog – 20 godzin.

§ 11

Etat: pedagoga, logopedy i psychologa – tworzony jest na umotywowany wniosek dyrektora szkoły za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie w miarę możliwości finansowych placówki.

§ 12

Zatrudnianie nauczyciela o różnym wymiarze pensum w ramach jednego etatu może nastąpić w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć i braku możliwości uzupełnienia etatu w innej szkole, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego i burmistrza miasta i gminy.

§ 13

1. Liczbę obowiązkowych godzin zajęć dla nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do pensum określonego w Karcie Nauczyciela i realizowanych przez nauczyciela ilości godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Zajęcia realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 14

Traci moc uchwała nr IX/31/2000 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Radkowie.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ

MARIAN GANCARSKI