2398

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Legnicy

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 i z 2004 r. Nr 29, poz. 257) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr LIV/400/98 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Legnicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW KOZAK