2396

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych dla ludności, powinny zapewnić klientom – konsumentom możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie działalności tych placówek.

2. Placówki i zakłady, o których mowa w ust. 1, mogą być czynne w dni robocze i świąteczne całodobowo z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.

3. Funkcjonowanie placówek i zakładów w porze nocnej, tj. od godz. 2200 do godz. 600 może odbywać się pod warunkiem zachowania ładu i porządku publicznego wewnątrz placówki lub zakładu oraz w jego najbliższej okolicy, za co odpowiedzialnym jest właściciel placówki lub zakładu wymienionego w ust. 1.

4. Części placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych służące prowadzeniu działalności na terenach otwartych przyległych do tych placówek mogą być otwarte w dni robocze i świąteczne od godz. 600 do godz. 2200.

§ 2

1. Wprowadza się obowiązek umieszczania w widocznym miejscu dla klienta informacji o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek wymienionych w § 1 ust. 1.

2. Zakłady świadczące usługi dla ludności poza stałą siedzibą zakładu (u klienta) czas zamówień winny oznaczać na szyldach w siedzibie tegoż zakładu.

3. Czasowe zamknięcie placówki lub zakładu winno być oznaczone w widocznym miejscu dla klienta z podaniem okresu zamknięcia.

§ 3

Przepisów uchwały nie stosuje się do aptek oraz innych placówek, których dni i godziny otwierania i zamykania regulują odrębne przepisy.

§ 4

Winni naruszenia przepisów niniejszej uchwały podlegają karze grzywny w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

§ 5

Traci moc:

– uchwała nr XIX/108/91 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych,

– uchwała nr 61/90/XII Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 1990 r.,

– uchwała nr XV/82/91 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych w okresie Świąt Wielkanocnych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF OKTAWIEC