2393

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Świdnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 1,50 zł;

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości – 2,50 zł;

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 5,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911021/91/04 z dnia 8 lipca 2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4).

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym – 8,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym – 16,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 160,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłat oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911021/91/04 z dnia 8 lipca 2004 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 3).

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza obszarem zabudowanym – 0,50 zł,

b) w obszarze zabudowanym – 1,00 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamowej oraz za jej każdy następny rozpoczęty m2, w wysokości 1,20 zł.

§ 5

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego:

1) na wydzielone miejsca parkingowe typu koperta, wyznaczone w strefie płatnego parkowania, w wysokości – 0,90 zł;

2) na wydzielone miejsca parkingowe typu koperta, wyznaczone poza strefą płatnego parkowania, w wysokości – 0,45 zł;

3) na tymczasowe stoiska handlowe i usługowe niebędące obiektami budowlanymi – 2,00 zł;

4) na ogródki przed punktami gastronomicznymi – 0,15 zł;

5) na ekspozycję towarów przed sklepami – 1,00 zł;

6) dla celów organizacji akcji promocyjnych o charakterze komercyjnym – 5,00 zł;

7) dla celów organizacji akcji promocyjnych o charakterze społecznym, pod warunkiem że akcja nie jest związana z promocją przedsiębiorcy, jego marki i wytwarzanych przez przedsiębiorcę towarów – 0,05 zł.

2. Dla potrzeb przeprowadzenia imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Świdnicy oraz podległe jemu jednostki organizacyjne, ustala się zerową stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911021/91/04 z dnia 8 lipca 2004 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2).

3. Obszar strefy płatnego parkowania określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/309/92 w Świdnicy z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie wyznaczania i określania sposobu korzystania z miejsc postojowych zastrzeżonych “koperta” oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ OSSOWSKI