2292

UCHWAŁA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 28 maja 2004 r.

zmieniająca uchwałę nr XVIII/134/04 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia

30 marca 2004 r. w sprawie Statutu Powiatu Głogowskiego

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Rada Powiatu Głogowskiego po uwzględnieniu w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2004 r. o stwierdzenie nieważności niektórych przepisów uchwały nr XVIII/134/04 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie Statutu Powiatu Głogowskiego uchwala,
co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVIII/134/04 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 marca 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 99, poz. 1755) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 5, § 7 ust. 1 i 2, § 8 ust. 1 i 2, § 9, § 10, § 14 ust. 1, 2 i 3, § 16, § 17, § 19, § 25 ust. 4 i 7, § 40 ust. 2, § 52, § 55 ust. 1, 3 i 4, § 63 ust. 1, § 65, § 66, § 74 ust. 1, 3, 4 i 5, § 76, § 77, § 78 ust. 1 i 3, § 79 ust. 3 i 4, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89 ust. 1;

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 18

Rada wybiera ze swego grona jednego wiceprzewodniczącego.”.

§ 2

Do udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego oraz przesłania akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu upoważnia się Starostę Głogowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

RYSZARD ROKASZEWICZ