2282

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie zmiany koncesji dla “FORTUM DZT SERVICE Sp. z o.o.”

z siedzibą w Świebodzicach

W dniu 29 czerwca 2004 r. decyzją nr WCC/1000/3188A/W/OWR/ /2004/GM, Prezes URE dokonał zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla “FORTUM DZT SERVICE Sp. z o.o.” z siedzibą w Świebodzicach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2004 r., znak: L.dz.D/307/2004, koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji, w związku ze zmianą nazwy Spółki “Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DZT Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na “FORTUM DZT SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zmiana nazwy koncesjonariusza została odnotowana w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie z dnia 4 maja 2004 r. Nr WR. IX NS-REJ. KRS/6132/4/304).

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 29 czerwca 2004 r. zmienił swoją decyzję z dnia 22 sierpnia 2001 r. nr WCC/1000/3188/W/3/2001/RW, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania ciepła.

Z UPOWAŻNIENIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DYREKTOR

WINCENTY RĘKAS