2279

UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1302, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga w ilości 20 godzin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA